Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3152. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota, stran 8517.

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 1/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 33/95) ter 92. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 6. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
l. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina takse je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki in število točk.
Navedeni podatki iz prejšnjega ostavka se vpisujejo v poseben za ta namen izdelan žig.
II. TAKSNI ZAVEZANEC IN TAKSNE OPROSTITVE
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev je njihova obveznost nerazdelna.
5. člen
Takse ne plačujejo:
– država in državni organi,
– organi občine,
– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
6. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni organizacije, društva in posamezniki, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
7. člen
Na listinah in odločbah, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, na osnovi česa taksa ni plačana oziroma je plačilo takse oproščeno.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
8. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 15 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jih objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
9. člen
Takse se plačujejo v gotovini, takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja, takrat, ko se vloži zahteva naj se odpravijo.
10. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahtevek, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismen opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
11. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi taksno vlogo, vendar odločbe oziroma druge listine ni mogoče vročiti stranki preden ne plača takse po opominu.
12. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, ki jih imajo slovenski državljani.
13. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pismenega zahtevka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 15. julija 1999.
.           T A K S N A  T A R I F A
I. VLOGE                          Taksa v točkah
         Tarifa številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana
kakšna druga taksa.                          20
Opomba:
Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo na 
že vloženo vlogo.
        Tarifna številka 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo.           300
        Tarifna številka 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne
lastnine v splošni rabi in za vloge o dokupu, menjavi,
prenosu ali najemu nepremičnine družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe oziroma lastninske
pravice.                                20
        Tarifna številka 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinsko dejavnost.               30
Za vlogo za izdajo soglasja za prireditve.
        Tarifna številka 5
Za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi lastninske
pravice na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji.          30
   II. VLOGE, POTRDILA, OGLEDI IN DRUGA DEJANJA V URBANISTIČNIH ZADEVAH
        Tarifna številka 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po 
družbenem planu in prostorskih izvedbenih aktih 
občine, opredelitev zemljišča, predhodno mnenje 
za promet kmetijskega zemljišča za vsako 
parcelno številko.                           10
        Tarifna številka 7
Vloge za spremembo in dopolnitev planskih
dokumentov:
a) enostavnejši posegi                        150
b) kompleksni posegi                         200
        Tarifna številka 8
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih
v prostor, soglasje k lokacijski dokumentaciji,
preveritev možnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih
z ogledom.                              100

       III. ODLOČBE IN POTRDILA                  
        Tarifna številka 9
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan
v upravni stvari.                           60
        Tarifna številka 10
Za izdajo soglasja in odločbe za poseg
na občinski cesti                           30
– popolna zapora.                           60
        Tarifna številka 11
Za izdajo potrdila o potrditvi urnika obratovalnega časa trgovin.
Za izdajo soglasja za prodajo blaga izven
prodajaln (stojnice, potujoča prodajalna itd.).            30
        Tarifna številka 12
Za izdajo potrdila o obstoju predkupne
pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču.
Soglasje k parcelaciji.                        50 
        Tarifna številka 13
Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa (vloga za oprostitev plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
odmera komunalnega prispevka).                     30
       IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE
        Tarifna številka 14
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin
pri občinskem organu (za vsako stran izvirnika).            5
          V. OPOMIN
        Tarifna številka 15
Za opomin za plačilo takse od zneska 
neplačane takse
a) do 80 točk                             15
b) od 80 točk                             20
Št. 032-01/100-99
Kungota, dne 30. junija 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost