Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3176. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Škocjan, stran 8586.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97,74/98) ter v skladu s 23. členom statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 9. redni seji dne 5. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo plače oziroma del plače občinskih funkcionarjev, nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in volilne komisije (v nadaljevanju: upravičenci) ter povračila, nadomestila in drugi prejemki.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I,4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 18/94,36/96) kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa na predlog župana potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
4. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu, v zvezi z delom v skladu z zakonom.
5. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
6. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in se poveča za odstotek za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
7. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Škocjan, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
8. člen
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada nagrada v višini:
– za vodenje seje občinskega sveta 10% bruto plače župana;
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 15% plače župana.
Nagrada vključuje stroške prihoda na redne in izredne seje sveta, odborov, komisij, NO in organov, ki jih imenuje župan.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo svetnika, mu pripada, enako kot drugim svetnikom, 5% županove plače.
9. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
10. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsednikom in članom delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles in sicer:
– za članstvo v občinskem svetu 5% plače župana;
– za prisotnost na izredni seji 3% plače župana;
– za predsednike delovnih teles 4% plače župana;
– za članstvo v odboru ali delovnih telesih 3% plače župana;
– za predsednika NO 5% plače župana;
– za člana NO 3% plače župana;
– za prisotnost člana oziroma predsednika NO na sejah občinskega sveta 2,5% plače župana.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na redne in izredne seje občinskega sveta, odborov, komisij, nadzornega odbora, delevnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
11. člen
Predsednik, tajnik, člani in njihovi namestniki občinske volilne komisije imajo, za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev, v skladu z zakonom, pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v roku 15 dni po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrada članom volilne komisije se izplačuje kot sejnina za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrada članom volilne komisije se oblikuje v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija. Nagrada se izplača kot sejnina za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. DRUGE PRAVICE
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Plače poklicnim funkcionarjem, nagrade in sejnine nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v mesecu.
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačujejo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Vsa izplačila nepoklicnim funkcionarjem se izplačujejo enkrat mesečno skupaj s plačami občinske uprave.
14. člen
Evidenca prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan, se vodi v zapisniku posameznega delovnega telesa, nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 9. 12.1998 dalje.
Št. 03201-31/99
Škocjan, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost