Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3164. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili, stran 8555.

Na podlagi šeste točke prvega odstavka 18. člena, 17. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 2. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 35/97 in 87/97), dvanajste točke drugega odstavka 28. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Novo mesto (SDL, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 77/98), osme alinee 6. člena odloka o izvajanju komunalnega nadzora na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 64/95), dvanajste alinee 10. člena in druge alinee 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 24. 6. 1999, sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopek, pogoji in način odstranjevanja in prodaje zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj
2. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem
3. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi
4. pooblaščena oseba za izvajanje občinskega redarstva je v tem odloku redar
5. JP Komunala Novo mesto, d.o.o. je v tem odloku izvajalec in upravljavec skladišča zapuščenih vozil.
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
Redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila in ga opozori z nalepko na vozilu in s pisnim navodilom v priporočeni pošiljki, da je dolžan v roku osmih dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne prometne površine ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odpeljano na njegove stroške.
Če lastnik v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, ne odstrani zapuščenega vozila redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na določen varovan prostor in o tem obvesti pristojno policijsko postajo. Odvoz se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Če redar ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pusti na vozilu pisno obvestilo, v katerem neznanega lastnika opozori, da je dolžan v roku osmih dni odstraniti zapuščeno vozilo.
4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči.
5. člen
Redar o postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo najdbe zapuščenega vozila, opis načina odvoza in podatke o redarju.
6. člen
Izvajalec na podlagi odredbe redarja odstrani zapuščeno vozilo z javne prometne površine.
7. člen
Izvajalec preda zapuščeno vozilo upravljavcu skladišča zapuščenih vozil in o tem izdela zapisnik.
III. NAČIN VAROVANJA ZAPUŠČENIH VOZIL
8. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je JP Komunala Novo mesto, d.o.o. ali od nje pooblaščena pravna ali fizična oseba.
9. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil zagotavlja za varovanje zapuščenih vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.
10. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelal redar, fotografijo vozila in tip vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od prodanega vozila.
11. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil s pisnim navodilom v priporočeni pošiljki pozove lastnika zapuščenega vozila, da odpelje vozilo v tridesetih dneh od vročitve pošiljke.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Mestne občine Novo mesto ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno.
Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljavca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima upravljavec na razpolago prazen prostor.
12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil določi upravljavec skladišča zapuščenih vozil po predhodnem soglasju župana Mestne občine Novo mesto.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
14. člen
Po roku iz prvega odstavka 11. člena tega odloka se zapuščeno vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil in o tem obvesti pooblaščene osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na območju Mestne občine Novo mesto.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
15. člen
Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov, nakaže na žiro račun Mestne občine Novo mesto.
16. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega vozila Mestna občina Novo mesto.
17. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL IZ DRUGIH POVRŠIN
18. člen
Za zapuščena vozila na skupnih funkcionalnih zemljiščih in funkcionalnih zemljiščih se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil s tem, da je upravnik po stanovanjskem zakonu redar v smislu tega odloka.
Za zapuščena vozila na zemljiščih (kmetijskih, gozdnih) pravnih in fizičnih oseb se lahko smiselno uporablja postopek za odstranitev zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah s tem, da je lastnik zemljišča redar v smislu tega odloka.
V primer, kadar lastnik ne odstrani zapuščenega vozila oziroma kadar ni mogoče najti lastnika zapuščenega vozila upravnik oziroma lastnik zemljišča pozove občinskega redarja, ki nadaljuje postopek po tem odloku.
V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi stroške odvoza, hrambe in uničenja lastnik zapuščenega vozila.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 360.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-114/1998-1200
Novo mesto, dne 24. junija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost