Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3174. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999, stran 8572.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 18. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sveta Ana.
Bilanca prihodkov in odhodkov           v 000 SIT
-----------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki                147.914
II. Skupaj odhodki                 147.364
III. Proračunski presežek (I.-II.)           550
 ----------------------------------------------------------
A)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                 0
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.–V.)             0
-----------------------------------------------------------
B)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                0
VIII.Odplačevanje dolga                 550
IX. Neto zadolževanje                 550
X.  Zmanjšanje sredstev na računih            0
-----------------------------------------------------------
2. člen
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko rezervo) Občine Sveta Ana. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Sveta Ana 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Sveta Ana, s tem, da upravlja z javnim vodooskrbnim sistemom in pokopališčem.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo delavcev.
8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan in drugi pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu o sistemizaciji.
11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Sveta Ana za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna do višine 200.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 400.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta, s tem, da o svoji odločitvi obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije;
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje;
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.
13. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kredite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna ministrstva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
14. člen
Če bodo prihodki v letu 1999 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Sveta Ana v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Sveta Ana v letu 2000 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5 % izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 403-02-003/99
Sveta Ana, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost