Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5162. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A)
5163. Zakon o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-B)
5164. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5165. Uredba o spremembah uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
5166. Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka
5167. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

Odloki

5168. Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

Sklepi

5169. Sklep št. 6/99 Pridružitvnega sveta z dne 15. 2. 1999, o spremembah in dopolnitvah Protokola 4 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" ter načinih upravnega sodelovanja k Evropskemu sporazumu med EU in Slovenijo
5170. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 2000

MINISTRSTVA

5171. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2000
5172. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
5173. Odredba o spremembi odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
5174. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
5175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
5176. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5177. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu
5178. Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajajo na recept ali brez recepta le v lekarnah
5179. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 izdano dovoljenje za promet
5180. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 16. 9. 1999 do 22. 12. 1999 dovoljenje za promet razveljavljeno
5181. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

5182. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5183. Sklep o spremembah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
5184. Sprememba kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bled

5185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
5186. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled
5187. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
5188. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Bled

Borovnica

5189. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brezovica

5190. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
5191. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Cankova

5192. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 1999
5193. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
5194. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2000

Celje

5195. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje
5196. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2000

Črnomelj

5197. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000

Dobrovnik

5198. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999
5199. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik
5200. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gornja Radgona

5201. Sklep o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Gornja Radgona

Horjul

5202. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2000

Idrija

5203. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2000
5204. Odlok o podelitvi naziva častni občan in nagradah Občine Idrija
5205. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5206. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
5207. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2000

Ig

5208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Kamnik

5209. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1999

Kozje

5210. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2000
5211. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 2000
5212. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje
5213. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000

Majšperk

5214. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk

Mirna Peč

5215. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v letu 2000

Murska Sobota

5216. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2000
5217. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2000

Novo mesto

5218. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Postojna

5219. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2000

Puconci

5220. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.

Razkrižje

5221. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999
5222. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Razkrižje v letu 2000

Ribnica

5223. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Ribnica
5224. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2000
5225. Sklep o spremembah in dopolnitvah višine izklicnih najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Ribnica
5226. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Ribnici

Sveta Ana

5227. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000
5228. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

99. Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji (MKTOZR)
100. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (BHRUPR)
101. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (MOSSERS)
102. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o posojilu (Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MSPEN)

Vlada Republike Slovenije

103. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o vzajemni odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih ali službenih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti