Številka 109
Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/1999 z dne 29. 12. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5046. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5047. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5048. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5049. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

MINISTRSTVA

5050. Odredba o predpakiranih izdelkih
5051. Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
5052. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

USTAVNO SODIŠČE

5053. Odločba o razveljavitvi 2. točke 145. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

BANKA SLOVENIJE

5054. Sklep o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
5055. Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi
5056. Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja
5057. Sklep o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev
5058. Sklep o obveščanju o nameravani odtujitvi delnic

SODNI SVET

5059. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta, ki jih volijo sodniki
5060. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5061. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
5062. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
5063. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
5064. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5065. Sprememba pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
5066. Pravilnik o zdravniških licencah
5067. Spremembe pravil kviz loterije "Dobim podarim"

OBČINE

Ajdovščina

5073. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ajdovščina v letu 2000

Benedikt

5074. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2000

Brežice

5075. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000
5076. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
5077. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2000
5078. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Cerkno

5079. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2000
5080. Sklep o neodplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine Gasilski dom Šebrelje

Črenšovci

5081. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999

Divača

5082. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2000

Dol pri Ljubljani

5083. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000
5084. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri Ljubljani
5085. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Dornava

5086. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava
5087. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
5088. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Dornava za leto 2000

Gorišnica

5089. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica
5090. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2000

Gornja Radgona

5091. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1999

Grosuplje

5092. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
5093. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje
5094. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo-Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (500 m), Spodnje Brezovo-Peščenik (700 m), Spodnje Brezovo (400 m), Peščenik (300 m), R 331-Polje pri Višnji Gori-Zgornja Draga (1800 m), Leskovec-Mlake (500 m) in za financiranje javne razsvetljave na Selih pri Višnji Gori in Spodnjem Brezovem
5095. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka za del območja KS Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo-Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (500 m), Spodnje Brezovo-Peščenik (700 m), Spodnje Brezovo (400 m), R331-Polje pri Višnji Gori-Zgornja Draga (1800 m), Peščenik (300 m), Leskovec-Mlake (500 m) in za javno razsvetljavo na Spodnjem Brezovem in Selih pri Višnji Gori

Hajdina

5096. Sprememba statuta Občine Hajdina
5097. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba na novem delu pokopališča
5098. Sklep o višini najemnine - grobnine
5099. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Ivančna Gorica

5100. Odlok o razveljavitvi odloka o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica
5101. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2000
5102. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
5103. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2000

Kidričevo

5104. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2000

Kungota

5105. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Kuzma

5106. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000

Lendava

5107. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1999

Ljubljana

5068. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2000
5069. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
5070. Sklep o soglasju k statutu in spremembam statuta Festivala Ljubljana
5071. Sklep o soglasju k statutu Lutkovnega gledališča Ljubljana
5072. Obvezna razlaga 8., 15., 29. in 31. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Ljutomer

5108. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer
5109. Odlok o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer
5110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
5111. Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2000
5112. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Ljutomer
5113. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2000

Majšperk

5114. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2000

Mislinja

5115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1999
5116. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2000

Moravske Toplice

5117. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999
5118. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art Center v Središču na Goričkem

Novo mesto

5119. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v letu 2000
5120. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Brusnice
5121. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Birčna vas

Oplotnica

5122. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999
5123. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v letu 2000

Osilnica

5124. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 1999
5125. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2000
5126. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica
5127. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000

Podlehnik

5128. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 1999
5129. Odlok o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik

Polzela

5130. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela

Puconci

5131. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Bodonci o izidu glasovanja na referendumu dne 12. 12. 1999 o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju v KS Bodonci

Rogašovci

5132. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju prvih treh mesecev leta 2000 oziroma med 1. 1. 2000 in 31. 3. 2000

Rogatec

5133. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec

Sevnica

5134. Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju

Slovenj Gradec

5135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1999
5136. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2000
5137. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
5138. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Slovenj Gradec
5139. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2000 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5140. Sklep o izvzemu nepremičnin

Slovenske Konjice

5141. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2000

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5142. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 1999
5143. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah v letu 2000

Škofljica

5144. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

5145. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
5146. Nadomestne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh v 2. volilni enoti Hajnsko

Trebnje

5147. Odlok o spremembi meje območja naselja Gorenja vas pri Mokronogu in naselja Debenec ter spremembi meje območja KS Mokronog in KS Mirna
5148. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5149. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5150. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5151. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje
5152. Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz javnih sredstev

Tržič

5153. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
5154. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja
5155. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
5156. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič v letu 1999

Velike Lašče

5157. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2000
5158. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Veržej

5159. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2000

Vojnik

5160. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1999
5161. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2000
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti