Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5199. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik, stran 16707.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98), 12. in 58. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 33/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Dobrovnik na 10. seji dne 27. 9. 1999, na predlog župana, sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Dobrovnik.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem aktom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami, z izmenjavo mnenj, izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, tiskovnimi in novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna obvestila in sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge informacije ter podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko te informacije daje tudi drug delavec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Dobrovnik ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Dobrovnik, s sedežem v Dobrovniku, št. 297 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– učinkovito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
– pravočasno, učinkovito in zakonito uresničevanje interesov, pravic in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito in korektno sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev;
– normativno-pravnih zadev;
– upravnih zadev;
– javnih financ;
– gospodarskih dejavnosti kmetijstva in turizma;
– družbenih in društvenih dejavnosti;
– varstva okolja in urejanja prostora;
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva;
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprave pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z veljavno zakonodajo pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske in druge usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
12. člen
Na področju družbenih in društvenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih in društvenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih in društvenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem teh programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko-izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njegovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge naloge, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v to področje.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran znotraj občinske uprave in je lahko samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanje zelenih površin;
– vzdrževanje in urejanje pokopališč;
– urejanje javnih tržnic;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva. Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega komunalnega redarstva, se določijo s posebnim aktom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine (vodja občinske uprave), ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine (vodja občinske uprave):
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektih in projektnih skupinah v občini;
– skrbi za učinkovito, smotrno in zakonito opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja vsa druga dela in naloge po nalogu župana.
Tajnik občine (vodja občinske uprave) lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za ta opravila pooblasti.
Tajnik občine (vodja občinske uprave) je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine (vodja občinske uprave) mora imeti visoko strokovno izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem aktom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje posamezna naloga spada v skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik (vodja občinske uprave) občine.
24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine (vodja občinske uprave). Za svoje delo so odgovorni tajniku občine (vodji občinske uprave), disciplinsko in odškodninsko pa županu.
25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo članov kolegija določi župan glede na tematiko in problematiko, ki se bo obravnavala.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik občine (vodja občinske uprave). Sklicuje se po potrebi.
26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje enega ali več zunanjih strokovnih sodelavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja ter izkušenj, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja strokovnjakov.
S sklepom o ustanovitvi določi župan sestavo delovne skupine, imenuje vodjo ter rok za izvedbo odrejene in dodeljene naloge.
27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ali sklene pogodbe z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, konkretizirajo naloge, določijo roki za izvedbo, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Župan Občine Dobrovnik v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Dobrovnik, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031/99
Dobrovnik, dne 22. septembra 1999.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.