Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5200. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 16710.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrovnik ter v skladu z 10.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dobrovnik na 11. seji dne 25. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade (do dela plače), če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno in ob upoštevanju določb zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Dobrovnik, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5 količnika. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 1,75 količnika in dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 5,0% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se oblikujejo in izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Dobrovnik.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotovijo v proračunu občine in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 12 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače župana če opravlja funkcijo poklicno. V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana pa se mu plača oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti največ v višini 0,50 količnika,
– za vodenje sej občinskega sveta največ v višini 0,30 količnika,
– za pomoč županu pri opravljanju in izvrševanju nalog največ v višini 1,44 količnika.
Na podlagi navedenih kriterijev in meril se oblikuje plača oziroma del plače podžupana v višini največ 2,24 količnika. Plačo podžupana v skladu z prejšnjim odstavkom mesečno določi župan.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 10% plače župana v skladu z določili prvega odstavka 3. člena tega odloka. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– pripravo na sejo, udeležbo in delo na sejah občinskega sveta 0,30 količnika,
– udeležbo na sejah delovnih teles, katerih član je 0,15 količnika,
– predsedovanje sejam delovnih teles 0,11 količnika.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži z zakonsko določenim količnikom za plačo župana. Tako dobljen znesek pa se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. členom tega akta.
Plača oziroma del plače članov občinskega sveta se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 6. členom tega akta.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače članov občinskega sveta ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo o plači oziroma delu plače, določeni na podlagi tega pravilnika, izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona o lokalni samoupravi.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupna se izvršijo določbe tega akta.
Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar zaposlen, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo v višini največ 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega svet, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v višini 0,13 količnika, vendar največ v višini določeni v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika. Nagrada se v obliki sejnin določi za posamezni mesec glede na udeležbo na sejah in izplača na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
11. člen
Predsedniku nadzornega odbora občine pripada za vodenje sej nadzornega odbora oziroma izvajanje nadzora pravica do nagrade v višini največ 0,20 količnika po seji ali nadzoru, članom nadzornega odbora pa pripada za enako delo nagrada v višini največ 0,15 količnika v skladu z zakonom. Nagrade v obeh primerih mesečno ne smejo preseči skupaj 0,56 količnika.
Nagrade predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade in višino nagrade v skladu s prvim odstavkom tega člena sprejme občinski svet ali župan najkasneje v roku petnajst dni po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na sejah ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se refundirajo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega akta uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda pred potovanjem župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog za potovanje podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki nastanejo in jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
16. člen
Plače in nagrade ter prejemki, ki so določeni v tem aktu se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, praviloma najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov z zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega akta, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovita in imenujeta občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 032/99
Dobrovnik, dne 25. decembra 1999.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.