Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5174. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, stran 16674.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, odločba US 18/95, 58/95, sklep US 73/95, 59/99 odločba US, 61/99 odločba US, 89/99 odločba US) ter v zvezi z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, odločba US 52/92, 7/93) in z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločba US 45/97, 56/97) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1. člen
V 7. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99) se sedanje besedilo v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Prihodki od zavezancev, ki jih odmerja in pobira Carinska uprava Republike Slovenije, se vplačujejo na račune št. 845. Računi 845 so odprti pri pristojnih organizacijskih enotah Agencije, ki so na sedežu Carinske uprave Republike Slovenije in na sedežih carinarnic. Zavezanci morajo na plačilni nalog v dobro tega računa vpisati v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve tudi podatke, ki jih določi Carinska uprava Republike Slovenije.
Na račun št. 845 se vplačujejo:
1) carine in druge uvozne dajatve;
2) davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev;
3) trošarine, zaračunane ob uvozu;
4) taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaračunana ob uvozu in po obračunu trošarinskih izdelkov;
5) davek od novih motornih vozil;
6) davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu proizvodov;
7) pristojbina za tuja motorna vozila;
8) carinske takse od pravnih in fizičnih oseb;
9) denarne kazni za carinske prekrške;
10) denarna sredstva od prodanega blaga;
11) povprečnine na podlagi zakona o prekrških;
12) drugi prihodki države;
13) pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
14) zamudne obresti.
Sredstva z računov št. 845 se razporejajo na ustrezne vplačilne račune, določene s to odredbo in na:
1) račun št. 840-4106 – carina od pravnih oseb;
2) račun št. 840-4127 – carina od fizičnih oseb in zasebnikov;
3) račun št. 840-4202 – posebna taksa za uvoženo blago od pravnih oseb;
4) račun št. 840-4309 – posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil;
5) račun št. 840- 1744 – zamudne obresti;
6) račun št. 840-83081 – trošarina od mineralnih olj in plina;
7) račun št. 840-83097 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač;
8) račun št. 840-83104 – trošarina od tobačnih izdelkov;
9) račun št. 840-83125 – zamudne obresti od trošarine;
10) račun št. 840-83060 – davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev;
11) račun št. 840-83076 – zamudne obresti od davka na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitve.
Sredstva z računov št. 845 se najprej razporejajo:
– z računa št. 845-50407 na vplačilne račune skupine 840-061, odprte na ravni države pri agenciji – podružnici Ljubljana,
– z računov št. 845 carinarnic na vplačilne račune 840 po občinah, kjer je sedež carinarnice, razen za vplačane trošarine, davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev ter zamudne obresti od teh dajatev, ki jih carinarnice razporejajo na vplačilne račune skupine 840-061, odprte na ravni države pri agenciji – podružnici Ljubljana.
Trošarine po obračunu, ki jih pobira Carinska uprava Republike Slovenije se vplačujejo na račune, ki so določeni v točkah 6), 7), 8) in 9) tretjega odstavka tega člena.
Sredstva s teh računov se nato razporejajo v državni proračun.
Dne 31. 12. 1999 se ukinejo:
1) račun št. 840-4244 – posebna taksa za uvoženo blago od fizičnih oseb in zasebnikov;
2) račun št. 840-4314 – posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve;
3) račun št. 840-4335 – posebne davščine za carinsko evidentiranje;
4) račun št. 840-4340 – ležarina za blago, opravljeno v carinskih skladiščih in razkladiščih.
Prihodki, ki se do 31. 12. 1999 vplačujejo na te račune, se po tem datumu vplačujejo na račun določen v točki 3) tretjega odstavka tega člena, ki se od 1. 1. 2000 imenuje: pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve.«
2. člen
V 8. členu v odstavku »Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida« se v točki 4) pika nadomesti s podpičjem in se za točko 4) doda nova točka 5), ki se glasi:
»5) na račun št. 840-83263 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od uporabe gorljivih organskih snovi.«
3. člen
V 12. členu se za odstavkom, ki sledi točki 15), doda besedilo, ki se glasi:
»16) na račun št. 840-83242 – koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo;
17) na račun št. 840-83258 – zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo se vplačujejo na zbirne prehodne račune 845, ki so odprti pri pristojnih organizacijskih enotah agencije, od tu organizacijske enote agencije prenesejo 50% vplačanih sredstev na računa 50100-840-061-1083242 in 50100-840-061-1083258, od tu se sredstva razporedijo v državni proračun, ostalih 50% sredstev prenesejo organizacijske enote agencije na vplačilne račune 840-83242 in 840-83258, ki so odprti po občinah, od tu se raporedijo v proračune občin.«
4. člen
V 16. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Prihodki občin:
Sredstva iz naslova samoprispevka na ravni občine se vplačujejo na vplačilne račune, odprte pri organizacijskih enotah agencije po občinah:
1) na račun št. 842-0085xxx – sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki.
Pristojne organizacijske enote agencije po modulu določijo zadnje tri številke partije (xxx). Sredstva iz tega računa se razporejajo v proračune občin.«
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
V naslovu poglavja V. ter v 18. in 19. členu se besede »Republiška uprava za javne prihodke« nadomestijo z besedami »Davčna uprava Republike Slovenije«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu doda novi stavek, ki se glasi:
»Zavezanci morajo na plačilni nalog v dobro tega računa vpisati v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve tudi podatke, ki jih določi Davčna uprava Republike Slovenije.«
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se v zadnjem stavku za besedo »davke,« dodajo besede »carine, prispevke ter druge prihodke,«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določba o vpisu podatkov v predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve ne velja, če zavezanci plačajo davke, carine, prispevke ter druge prihodke s posebno položnico, izdano v skladu z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97, 88/99).«
Sedanji drugi odstavek tega člena postane tretji in v njem se za besedami: »Pristojna organizacijska enota agencije« dodajo besede »in drugega izvajalca plačilnega prometa«.
8. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»V primeru vračila davka na dodano vrednost po obračunu zavezanec ne predloži plačilnega naloga k zahtevku za vračilo tega davka.
Na plačilnem nalogu za vračilo preveč plačanih davkov, carin, prispevkov in drugih prihodkov, mora pristojna organizacijska enota agencije vpisati podatke v predpolje in v polje sklicevanja na številko obremenitve z modelom 04.«
Sedanji drugi odstavek tega člena postane četrti odstavek.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 27. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Poročilo (B-2) pripravlja agencija na podlagi podatkov o razporeditvah javnofinančnih prihodkov z vplačilnih računov.«
10. člen
V odredbi o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 48/99) se v 12. členu besede »Pristojne organizacijske enote agencije v času šest mesecev« nadomestijo z besedami »Pristojne organizacijske enote agencije in drugega izvajalca plačilnega prometa v času enega leta«.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-6/99
Ljubljana, dne 24. decembra 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance