Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5228. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999, stran 16727.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 9. redni seji dne 1. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 (Uradni list RS, št. 65/99) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sveta Ana.
»Občinski proračun za leto 1999 obsega 186,697.752 SIT, in sicer v:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              V SIT
----------------------------------------------------------------
I. Skupaj prihodki                  186,697.725
II. Skupaj odhodki                  148,988.871
III. Proračunski presežek (I.-II.)          37,708.881
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)           –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.)                   37,708.881
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX. Odplačila dolga                   550.000
X. Neto zadolževanje                   550.000
XI. Povečanje sredstev na računih           38,258.881
----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-004/99
Sveta Ana, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.