Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5163. Zakon o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-B), stran 16654.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-B)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 1999.
Št. 001-22-187/99
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU (ZPOOSRP-B)
1. člen
V prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98 in 67/98) se za besedami “za leto 1998“ beseda “in“ nadomesti z vejico, za besedo “1999“ pa se dodata besedi “in 2000“.
Doda se nov drugi odstavek 47. člena, ki se glasi:
“Ne glede na določbo 48. člena zakona o dohodnini se davčnim zavezancem, ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, vloženi znesek odšteva od osnove za davek za leto 1999 in 2000 poleg 40% zneska investiranega v skladu z 48. členom zakona o dohodnini, vendar največ do polovice davčne osnove, če gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami programa razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja.“
V drugem odstavku 47. člena, ki postane tretji odstavek, se besedi “prejšnjega odstavka“ nadomestita z besedami “prejšnjih dveh odstavkov“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/98-13/16
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.