Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5204. Odlok o podelitvi naziva častni občan in nagradah Občine Idrija, stran 16713.

Na podlagi 11. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 9. redni seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o podelitvi naziva častni občan in nagradah Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste nagrad Občine Idrija, pogoje, postopek in način podeljevanja, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljenih nagrad.
2. člen
Nagrade Občine Idrija so:
– naziv častni občan,
– nagrada Jožefa Mraka,
– Pirnatova nagrada,
– nagrada Občine Idrija,
– nagrada za mlade ustvarjalce.
3. člen
O podelitvi nagrad odloča občinski svet na predlog komisije za nagrade (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela.
II. ČASTNI OBČAN
4. člen
Naziv častni občan podeli občinski svet državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvoju in ugledu Občine Idrija. Naziva častni občan se ne podeljuje posthumno.
5. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Idrija.
Dobitnik prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan.
III. NAGRADA JOŽEFA MRAKA
6. člen
Nagrada Jožefa Mraka je najvišja občinska nagrada, ki jo podeljuje občinski svet posameznikom, delovnim skupinam, KS, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, razen na področju kulture in umetnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Občine Idrija.
7. člen
Nagrada Jožefa Mraka se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s plaketo in posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade. Plaketa je umetniško izdelan relief v kovini, ki ponazarja glavne značilnosti občine, s poudarkom na rudarstvu in industriji ter zgodovinski tradiciji. V zgornjem delu plakete je odtisnjen idrijski grb.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog komisije.
IV. PIRNATOVA NAGRADA
8. člen
Pirnatova nagrada je najvišja občinska nagrada, ki jo podeljuje občinski svet posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke s področja kulture in umetnosti v občini in širšem prostoru.
9. člen
Pirnatova nagrada se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi Pirnatove nagrade.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog komisije.
V. NAGRADA OBČINE IDRIJA
10. člen
Nagrado Občine Idrija podeljuje občinski svet posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.
11. člen
Nagrado Občine Idrija se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog komisije.
VI. NAGRADA ZA MLADE USTVARJALCE
12. člen
Nagrado podeljuje občinski svet mladim ustvarjalcem do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja.
13. člen
Nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter denarni znesek, ki se določi v proračunu občine na predlog komisije.
VII. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD
14. člen
Naziv častni občan se podeli izjemoma.
Vsako leto se lahko podeli največ eno nagrado Jožefa Mraka, eno Pirnatovo nagrado, tri nagrade Občine Idrija in eno nagrado za mlade ustvarjalce.
Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad so lahko občani občine Idrija, skupine občanov, stranke, župan, KS, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
15. člen
Nagrade se podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija najkasneje do 15. februarja za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev nagrad,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Skladno s predpisanimi kriteriji iz odloka, upoštevajoč določbe poslovnika komisije, le-ta oblikuje sklep o podelitvi nagrad in ga posreduje občinskemu svetu.
VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco nagrad opravlja občinska uprava.
17. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrad je javno in je na vpogled pri pristojni službi občinske uprave.
O podeljenih nagradah se vodi evidenca. Evidenca se vodi kronološko in vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku in datum seje občinskega sveta, na kateri je bila nagrada podeljena.
IX. PREHODNI DOLOČBI
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati odlok o priznanjih in nagradah Občine Idrija (Uradni list RS, št. 32/96).
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/99
Idrija, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.