Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5182. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 16694.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
Banka ali hranilnica (v nadaljevanju: banka) lahko za posredovanje pri sklepanju kreditnih in drugih poslov v okviru dejavnosti banke s pogodbo pooblasti kreditnega posrednika.
Kot kreditni posli iz prvega odstavka tega člena se štejejo:
– krediti in posojila,
– bančni denarni depozit,
– drugi posli v okviru dejavnosti banke, če to ni v nasprotju z zakonom ali naravo poslov.
Za opravljanje storitev po prvem odstavku tega člena se ne štejejo posli kreditnega posredovanja, ki jih opravljajo fizične osebe na podlagi zaposlitve v banki.
2. člen
Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja samo na podlagi pisne pogodbe, sklenjene z banko.
Kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti stranke za račun banke, za katero posreduje.
3. člen
Če kreditni posrednik prekorači svoja pooblastila, ali če pri opravljanju storitev kreditnega posredovanja kako drugače povzroči škodo stranki, sta banka in kreditni posrednik za škodo odgovorna solidarno.
Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Ob sklenitvi pogodbe izda banka posameznemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status.
Banka mora voditi evidenco o svojih kreditnih posrednikih ter vrsti in obsegu poslov, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
5. člen
Kreditni posrednik se mora vsaki stranki izkazati s pisno izjavo banke iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
V poslovnih prostorih kreditnega posrednika mora biti na vidnem mestu objavljena izjava banke, za katero posreduje.
6. člen
Nadzor nad bankami glede izpolnjevanja določb tega sklepa opravlja Banka Slovenije na način in po postopkih, določenih v zakonu o bančništvu.
Banka, ki za posredovanje pri sklepanju kreditnih poslov s pogodbo pooblasti kreditnega posrednika, mora Banki Slovenije posredovati:
– fotokopijo podpisane pogodbe s kreditnim posrednikom in izjavo iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, v roku 15 dni od sklenitve pogodbe,
– seznam kreditnih posrednikov, s katerimi sodeluje ter podatke o vrsti in obsegu poslov, sklenjenih preko posameznih kreditnih posrednikov, do 31. marca za preteklo poslovno leto.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.