Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2519. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-A)
2520. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B)

Odloki

2521. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2522. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2523. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2524. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2525. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2526. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2527. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2528. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2529. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2530. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2531. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2532. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2533. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2534. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2535. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2536. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2537. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2538. Odlok o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2539. Odlok o razrešitvi generalnega državnega pravobranilca Republike Slovenije
2540. Odlok o imenovanju generalnega državnega pravobranilca Republike Slovenije
2541. Odlok o imenovanju treh članov Nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2542. Odlok o soglasju k razrešitvi in imenovanju treh članov Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice

Sklepi

2543. Sklep o prenehanju funkcije ustavnega sodišča

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2544. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2545. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev
2546. Uredba o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe
2547. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
2548. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
2549. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
2597. Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave

Odloki

2598. Odlok o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

Sklepi

2550. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za droge
2551. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
2552. Sklep o ustanovitvi odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
2553. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja
2554. Sklep o odpravi vizumov za državljane Irske
2555. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
2556. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

2557. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz provinc Brabant in Limburg v Kraljevini Nizozemski.
2558. Odredba o prepovedi uporabe zračnega prostora za letenje oziroma jadranje na območju Terskih peči in soteske Suha med Dolom–Belo pečjo–Praprotnico–Podlesnikom–Komškom–Negojnico–Dolom
2559. Odredba o prepovedi uporabe zračnega prostora za letenje oziroma jadranje na območju Zabiče-Oslice-Mali razbor-Gradišče-Zabiče ter prepoved uporabe vzletišča na Oslicah
2560. Odredba o prepovedi uporabe zračnega prostora za letenje oziroma jadranje na območju Kendove robe med Jelenkom–Jaznami–Sivko–Gradiščem–Ledinskim razpotjem–Kanomeljskim razpotjem–Jelenkom
2561. Navodilo o izvedbi 35. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
2562. Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi

USTAVNO SODIŠČE

2563. Odločba, da sta 145.a in 145. c člen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v skladu z ustavo; 5. točka 145.b člena ni v skladu z ustavo, kolikor ne določa roka, v katerem mora biti izdan poseben zakon o izdaji obveznic; da 3. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ni v skladu z ustavo, kolikor ne določa pravice do povrnitve stroškov postopka
2564. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
2565. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Perešica Občine Žalec
2566. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe pojasnila št. 7-3/96-A-3, ki ga je 27. 12. 1995 izdal direktor Carinske uprave RS, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS
2567. Odločba o tem, da odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis "Jagodje–Sever" v Izoli ni v neskladju z zakonom
2568. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
2569. Odločba o ustavnosti tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 72. člena zakona o prometnem davku
2570. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Sveta mestne občine Ljubljana o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2571. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
2572. Dogovor o realizaciji 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
2573. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 1998
2599. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo »Športni krog«

OBČINE

Slovenj Gradec

2574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
2575. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno

Slovenska Bistrica

2576. Odlok o dežurstvu prodajaln v Občini Slovenska Bistrica
2577. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za šport Slovenska Bistrica
2578. Program priprave sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2579. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za območje urejanja z evid. št. 8/Vešenik
2580. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Škofljica

2581. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1998

Šmarje pri Jelšah

2582. Odlok o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah

Trebnje

2583. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje

Velike Lašče

2584. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče
2585. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2586. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe – opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Velike Lašče
2587. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče – vodovod Rob – Velike Lašče

Vitanje

2588. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Vitanje
2589. Odlok o imenovanju ulic v Občini Vitanje
2590. Sklep o šolskem okolišu OŠ Vitanje
2591. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Zreče

2592. Odlok o dopolnitvi odloka o ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
2593. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče
2594. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990 v letih 1993 in 1994 za območje Občine Zreče

Žalec

2595. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1998
2596. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek v sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Negova (Gornja Radgona)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti