Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2600. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC)
2601. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (ZNKEB-A)
2602. Zakon o pospeševanju turizma (ZPT)

Odloki

2603. Odlok o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2604. Odlok o soglasju k pravilom Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFSO)
2605. Odlok o soglasju k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2606. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije
2607. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije
2608. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije
2609. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib
2610. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno konzulko
2686. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2687. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
2689. Uredba o varstvu samoniklih gliv
2690. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka

MINISTRSTVA

2611. Odredba o vrstah meril, za katere so obvezne odobritve tipa in overitve
2612. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske
2613. Pravilnik o spremembi pravilnika o delovni knjižici
2614. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

2615. Sklep o enajsti emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
2616. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2617. Spremembe in doponitve pravilnika o zdravniški tarifi
2618. Sklep o potrditvi učbenika STATISTIKA V ZDRAVSTVU
2619. Sklep o potrditvi učnega pripomočka NAVODILA ZA IZDELAVO MAPE ZAKLJUČNEGA IZDELKA
2620. Sklep o potrditvi učbenika MERILNIKI IN MERILNE METODE V ELEKTRONIKI
2621. Sklep o potrditvi učbenika ŠTUDIJ DELA IN ČASA
2622. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE
2623. Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO POSLOVANJE 1
2624. Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO POSLOVANJE 2
2625. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE TRŽENJA
2626. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE CARINE
2627. Sklep o potrditvi učbenika KLEKLJANJE 3
2628. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA IN PNEVMATIKA – delovni zvezek
2629. Sklep o potrditvi učbenika HIDRAVLIKA
2630. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA – delovni zvezek
2631. Sklep o potrditvi učbenika PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
2632. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA – VAJE, I. ZVEZEK Uvod v laboratorijsko tehniko, Žita, Mlevski izdelki, Testenine
2633. Sklep o potrditvi učbenika HRANOSLOVJE – ZDRAVA PREHRANA
2634. Sklep o potrditvi učbenika SPLOŠNO VRTNARSTVO 2
2635. Sklep o potrditvi učbenika GOJENJE ZELENJADNIC
2636. Sklep o potrditvi učbenika ZELENJADARSTVO 1
2637. Sklep o spremembi sklepa št. 612 -143/98 POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET – Vaje iz poslovne informatike I. in II. del zbirka nalog
2638. Tipična delovna mesta v dejavnosti G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe po tarifnih razredih in priporočilo s kriteriji za razvrščanje delavcev v plačilne razrede v okviru delovnih mest razporejenih v tarifne razrede iz kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
2639. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1998

OBČINE

Celje

2641. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
2642. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
2643. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center "Na Golovcu"
2644. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
2645. Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje
2646. Aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje

Črnomelj

2647. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik

Destrnik-Trnovska vas

2648. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas

Dornava

2649. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1998

Gornji Petrovci

2650. Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

2651. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje

Hodoš-Šalovci

2652. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hodoš-Šalovci
2653. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci

Kobarid

2654. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1998
2655. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
2656. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Kobarid
2657. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid za leto 1998

Kočevje

2658. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom – obora Smuka in obora Stari Log
2659. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Kočevje
2660. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1998; javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP za območje KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP za območje Kočevskega Roga (PUP 1) v Občini Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje SV dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5; javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje JZ dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5

Krško

2661. Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje
2662. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov in odlokov Občine Krško

Kungota

2663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kungota
2664. Odlok o uporabi in vzdrževanju javne površine v starem vaškem jedru Svečina
2665. Sklep o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
2666. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1998

Lendava

2667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
2668. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava

Litija

2669. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998

Ljubljana

2640. Odlok o avto-taksi prevozih

Ljutomer

2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
2671. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Ljutomer
2672. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Majšperk

2673. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk
2674. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju nadzornega odbora Občine Majšperk

Medvode

2675. Sklep o določitvi zneska rezervacije v Vrtcu Medvode
2676. Sklep o doplačilu za programe vrtcev

Mozirje

2677. Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu ureditve Savinje od skalnega praga nad Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka Rečice (km 58+500) in izlivnega odseka Drete
2678. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
2679. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

Ravne na Koroškem

2680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški muzej

Šentjur pri Celju

2681. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
2682. Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju
2683. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Franja Malgaja Šentjur
2684. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Dobje
2685. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Šentjur
AAA Zlata odličnost