Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2551. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, stran 4080.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 71. seji dne 23. julija 1998 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
1. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: komisija) usklajuje vladno politiko in ukrepe ter programe, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije za preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog, za zmanjševanje povpraševanja po drogah, za zmanjševanje škode zaradi uporabe drog ter za zdravljenje, rehabilitacijo ter resocializacijo nekdanjih uživalcev drog (v nadaljnjem besedilu: program).
Komisija usklajuje vladno politiko pri nadzoru nad drugimi drogami in nad zlorabo in trgovino s prepovedanimi drogami.
2. člen
Komisija:
1. predlaga vladi nacionalni program in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa za preprečevanje uživanja drog ter zdravljenja in rehabilitacije uživalcev drog,
2. predlaga vladi usklajene medresorske predloge sredstev namenjenih za programe, ki se financirajo iz proračuna,
3. določa prioritete vzpostavitve in razvoja programov ter razdeljuje sredstva med nosilce programov,
4. nacionalnemu koordinatorju programov PHARE in druge tuje tehnične pomoči predlaga prioritete na področju drog,
5. sprejme strokovna mnenja in ocene glede posameznih programov, aktivnosti in strokovnih publikacij, ki se načrtujejo, izvajajo ali publicirajo v zvezi z drogami,
6. spremlja in daje mnenje k uresničevanju medresorskega preventivnega, razvojnega in raziskovalnega dela na področju drog,
7. odloča o medresorskem sodelovanju na področju drog pri delu teles in ustanov Evropske unije ter teles drugih mednarodnih združenj in organizacij,
8. medresorsko usklajuje in določa strokovne in kadrovske standarde za ustanavljanje in delovanje terapevtskih skupnosti ali programov, ki se financirajo iz proračuna,
9. predlaga vladi kriterije o podatkih, ki jih ministrstva, pristojna za zdravstvo, notranje zadeve, šolstvo in šport, delo, družino, socialne zadeve, pravosodje, obrambo ter finance posredujejo dokumentacijsko – informacijskem centru za droge.
Vlada pooblasti komisijo za odločanje o zadevah iz tretje, sedme in osme točke prejšnjega odstavka.
3. člen
Vlada imenuje v komisijo:
– ministra, pristojnega za notranje zadeve,
– ministra, pristojnega za zdravstvo,
– ministra, pristojnega za šolstvo in šport,
– ministra, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
– ministra, pristojnega za pravosodje,
– ministra, pristojnega za finance,
– ministra, pristojnega za obrambo,
– znanstvenike in strokovnjake, ki poklicno delajo na področju drog.
Vlada imenuje izmed ministrov iz prejšnjega odstavka predsednika komisije in njegovega namestnika.
Vlada lahko imenuje v komisijo tudi državnega sekretarja, ki je v komisiji namestnik ministra iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje komisije lahko komisija ustanovi stalne ali občasne strokovne skupine, ki so praviloma sestavljene iz vrst neodvisnih stokovnjakov, ki sicer niso člani komisije.
5. člen
Seje komisije praviloma niso javne.
Izjemoma so lahko na sejo komisije vabljeni predstavniki združenj in organizacij na področju drog ali neodvisni strokovnjaki, ki jih zadeva obravnavana problematika. Izjemoma so lahko vabljeni tudi predstavniki javnih medijev.
Komisija mora letno poročati vladi o svojem delu.
6. člen
Sejo komisije sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik.
Komisija sprejme odločitev, če je zanjo glasovala večina ministrov, ki so člani komisije.
7. člen
Strokovna in tajniška opravila za komisijo opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za droge.
Sekretar komisije je direktor urada. Sekretar komisije ni član komisije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha z delom Odbor za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog pri Svetu za zdravje Vlade Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 021-06/92-47/1-8 z dne 22. decembra 1992.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 516-00/98-2
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost