Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2579. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za območje urejanja z evid. št. 8/Vešenik, stran 4114.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s 7. in 13. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na 37. seji dne 16. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za območje urejanja z evid. št. 8/Vešenik
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje (v nadaljevanju besedila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/89 z datumom 16. VI. 1989.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje urejanja z evid. št. 8/A, B, C Predel Vešenika Slovenske Konjice iz 3. člena osnovnega odloka o PUP za dele naselij.
3. člen
V poglavju II. OPIS OBMOČIJ osnovnega odloka o PUP za dele naselij se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
a) v 3. členu se v tabeli z navedbo območij urejanja spremeni osma vrstica tabele, ki glasi:
------------------------------------------------------
Evidenčna    Območje / naselje  Velikost
številka              (iz SDP) v ha
------------------------------------------------------
8/ A, A.1, B,  CPredel Vešenika
        Slovenske Konjice  23,40
------------------------------------------------------
b) v 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drug odstavek besedila, ki glasi:
Območje urejanja z evid. št. 8/A.1 je vrisano na grafični prilogi št. 2, ki jo je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar, d.n.o., Velenje, pod št. proj. 150/98 z datumom junij 1998 in ki je sestavni del tega odloka,
c) v 5. členu se pod zaporedno št. 8. Območje urejanja z evidenčno številko 8, predel Vešenika v Slovenskih Konjicah, v opisu za delom A – Vešenik in pred delom B – Vešenik–Gošnik doda nov odstavek, ki glasi:
Del A.1 – Vešenik – stanovanjsko območje: parc. št. * 132/1, * 132/2, *133, * 224, * 260, 1020/1, 1020/3 del, 1020/5, 1020/6, 1021/1, 1021/3, 1022, 1023/1, 1023/2, 1023/3 del, 1024/1 del, 1024/6, 1024/7, 1024/9, 1107 del, 1111/4, 1111/5, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113/1 del, 113/2 del, 1117 del, vse k.o. Tepanje.
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, v podpoglavju 1. Opredelitev možnih posegov v prostor, se spremeni 7. člen tako, da se besedilo zadnje alinee k) nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
k) v območju 8/A.1 je možna gradnja individualnih stanovanjskih hiš.
5. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, v podpoglavju 2. Sprememba namembnosti v stavbnem fondu, se spremeni 9. člen, in sicer:
a) v drugem odstavku se besedilo dopolni tako, da se glasi:
V območjih 8 (razen območja 8/a.1) 10, 11/7, 15/2, 16/1, 16/3 in 16/4 ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in površin;
b) doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
V območju 8/a.1 je možna sprememba zidanic v stanovanjske hiše, sicer pa ni dovoljena druga sprememba namembnosti objektov in površin, razen za stare vinske kleti, kjer je dovoljena ureditev vinotočev in prostorov za gostinsko turistično dejavnost, na podlagi predhodnega poročila o novi ureditvi in njenih vplivih na okolje in opredelitvijo pogojev za preprečitev negativnih vplivov.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje (Uradni list SRS, št. 22/89), in sicer za območje urejanja 8/a.1, kot je opredeljeno na graf. prilogi iz točke b) tretjega člena tega odloka.
7. člen
Projekt iz 3. člena, točke b) tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0010/98
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost