Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2550. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za droge, stran 4079.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena in prvega odstavka 23. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 71. seji, dne 23. julija 1998. sprejela
S K L E P
o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za droge
1. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: urad) se ustanovi kot služba vlade za spremljanje problematike na področju preprečevanja uživanja prepovedanih in drugih drog, zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog ter za zdravljenje, rehabilitacijo ter resocializacijo nekdanjih uživalcev drog.
2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– usklajuje medresorske priprave nacionalnega programa za preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog ter zdravljenje in rehabilitacijo uživalcev drog in ga predlaga Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: komisija),
– usklajuje medresorske predloge proračunskih sredstev namenjenih za programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog in drugih drog ter zdravljenje in rehabilitacijo uživalcev drog, ki se financirajo iz proračuna (v nadaljnjem besedilu: program),
– spremlja usklajenost uresničevanja programov iz prejšnje alinee z nacionalnim programom ter o tem poroča komisiji,
– vodi medresorsko usklajevanje za oblikovanje prioritet programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in razvoj programov,
– vodi medresorsko usklajevanje za oblikovanje mnenj, strokovnih ocen in predlogov ukrepov glede posameznih programov, aktivnostih in strokovnih publikacij, ki se načrtujejo in izvajajo v zvezi z drogami,
– usklajuje uresničevanje medresorskega razvojnega in raziskovalnega dela, zlasti pri spremljanju uresničevanja in oceni rezultatov programov,
– spremlja mednarodno problematiko na področju drog ter usklajuje medresorsko sodelovanje na področju drog pri delu teles in ustanov Evropske unije ter teles drugih mednarodnih združenj in organizacij,
– v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem programov PHARE in druge tuje tehnične pomoči pripravlja prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresničevanje programov PHARE in drugih programov pomoči Republiki Sloveniji na področju drog,
– pospešuje ustanavljanje različnih združenj za uresničevanje programov,
– usklajuje medresorski nadzor in skrbi za javnost delovanja vseh, ki so odgovorni za uresničevanje posameznih programov ter za medijsko promocijo programov,
– usklajuje medresorsko pripravo strokovnih in kadrovskih standardov za delovanje terapevtskih skupnosti ali programov,
– skrbi za vzpostavitev in delovanje medresorskega dokumentacijsko – informacijskega centra na področju drog, v skladu s kriteriji, ki jih o posredovanju podatkov centru določi Vlada Republike Slovenije.
Urad opravlja strokovne in tajniške naloge za komisijo iz prve alinee prejšnjega odstavka.
3. člen
Urad pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi vladnimi službami, z delovnimi telesi državnega zbora, organi lokalnih skupnosti, zdravstvenimi zavodi, z organizacijami in drugimi združenji, ki se ukvarjajo s programi.
Urad in ministrstva, pristojna za zdravstvo, šolstvo, šport, obrambo, notranje zadeve, pravosodje, delo, družino, socialne zadeve ter finance, so na področju informacijske tehnologije na področju drog organizirani v enoten sistem.
4. člen
Urad vodi direktor. Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo urada odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije. Direktor ima namestnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili in odgovornostmi v celoti, kadar je odsoten ali zadržan.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v uradu izda direktor po predhodnem soglasju vlade najkasneje 30 dni od dneva uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 516-00/98-2
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost