Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2546. Uredba o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe, stran 4076.

Na podlagi 35. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se opredeljuje izvedba načinov javne prodaje delnic in poslovnih deležev, ki so v lasti Slovenske razvojne družbe kot jih opredeljuje prvi odstavek 13. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljnjem besedilu: zakon) in se privatizirajo z javno prodajo kot načinom privatizacije po zakonu.
2. člen
Javno prodajo izvede Slovenska razvojna družba (v nadaljnjem besedilu: SRD), na podlagi sklepa o privatizaciji.
JAVNA PONUDBA
3. člen
Z javno ponudbo se lahko privatizirajo delnice iz 1. člena, če so za takšen način prodaje izpolnjeni pogoji po zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94,68/96 – odl. US in 47/97 v nadaljnjem besedilu: ZTVP).
4. člen
V najmanj enem od dnevnih časopisov, ki se prodajajo na območju cele države, se objavi javno vabilo k nakupu delnic, ki vsebuje obvestilo javnosti, da SRD preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev ponuja v odkup delnice določene družbe, število delnic, ki se prodaja, ter njihovo nominalno vrednost in razred; ceno, po kateri se prodaja posamezna delnica; določilo, da se vplačilo opravi v gotovini; čas in kraj vplačevanja delnic; obvestilo, da javna ponudba velja do prodaje vseh delnic oziroma z iztekom določenega časa.
5. člen
Nakup delnic na podlagi javne ponudbe se lahko prične po poteku 15 dni od objave javnega vabila k nakupu. Javna ponudba velja do poteka v vabilu določenega časa, ki praviloma ni krajši od enega meseca, oziroma do prodaje vseh delnic.
6. člen
Pri izvedbi javne ponudbe delnic se smiselno uporabljajo določbe ZTVP in drugih predpisov, ki urejajo področje trgovanja z vrednostnimi papirji.
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
7. člen
Javno zbiranje ponudb se oznani z oglasom, objavljenim v enem od dnevnih časopisov in v Uradnem listu Republike Slovenije. Oglas se lahko objavi tudi v tujem glasilu.
8. člen
Oglas je javno obvestilo o nameravani prodaji in povabilo zainteresiranim, da lahko zahtevajo podrobnejše informacije o predmetu prodaje, zato se v oglasu navedejo le najosnovnejši podatki v zvezi s prodajo, predvsem pa:
– predmet prodaje: delnice oziroma poslovni delež,
– elementi, ki naj jih vsebuje ponudba (cena, način, roki ter zavarovanje plačila, varščino za resnost ponudbe, poslovni načrt, poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika, zagotovitev ponudnika za ohranitev delovnih mest, zagotovitev ponudnika za investicije v družbo),
– kraj in čas možnosti ogleda predmeta ponudbe in dokumentacije, ki je na razpolago,
– kontaktna oseba, ki posreduje informacije o predmetu prodaje,
– rok za oddajo ponudbe,
– kratek opis kriterijev, po katerih bodo ponudbe obravnavane,
– določilo, da ponudnik ni zavezan skleniti pogodbe zgolj na podlagi javnega zbiranja ponudb.
9. člen
Rok za oddajo ponudb se določi v vsakem primeru posebej, vendar ne sme biti krajši od enega in ne daljši od 45 dni.
10. člen
Prispele ponudbe oceni Komisija za oceno ponudb (v nadaljnjem besedilu: komisija), sestavljena iz treh do petih članov. Člane komisije imenuje SRD.
11. člen
Obravnava in ocenjevanje ponudb poteka na način in po postopku, ki ga s poslovnikom v skladu s to uredbo komisija določi na svoji prvi seji. Komisija sprejema odločitve z večino svojih članov. O delu komisije se vodi zapisnik.
12. člen
Po zaključenem roku za oddajo ponudb komisija najprej ugotovi, ali je katero od ponudb zaradi nepravočasnosti ali nezadostnih elementov za njeno obravnavo potrebno zavreči. Če ponudba ni dovolj precizirana v smislu objavljenih elementov ali dopušča dvoumno razlago, komisija ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe.
13. člen
Ponudbe komisija ocenjuje po naslednjih kriterijih:
– cena in plačilni pogoji,
– drugi kriteriji, ki so odvisni od vrste in vrednosti predmeta prodaje.
14. člen
V primeru prodaje večinskega deleža pravne osebe se poleg kriterijev iz 36. člena zakona upoštevajo še naslednji kriteriji:
– investicije v tehnologijo in modernizacijo opreme,
– zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za financiranje poslovanja,
– ohranjanja ali zagotavljanja novih delovnih mest in kadrov z novimi potrebnimi znanji,
– pridobitev novih trgov oziroma širitev tržnega deleža na posameznih trgih.
15. člen
Po zaključeni obravnavi vlog komisija izdela zaključno poročilo in ga posreduje upravi SRD skupaj s predlogom za izbor najugodnejše ponudbe oziroma s predlogom, da se izbira ne opravi.
16. člen
Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe sprejme uprava SRD. Izbranega najugodnejšega ponudnika obvesti o izbiri in ga pozove k sklenitvi pogodbe, ostale ponudnike pa pisno obvesti, da njihova ponudba ni bila izbrana.
JAVNA DRAŽBA
17. člen
Oglas o javni dražbi se objavi v enem dnevnem časopisu in Uradnem listu Republike Slovenije. Oglas mora biti objavljen najmanj 15 dni pred dnevom, določenim za javno dražbo.
18. člen
Oglas z objavo javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– predmet javne dražbe,
– izklicno ceno ter način zviševanja izklicne cene,
– višino in način plačila varščine, ki se položi za pristop k javni dražbi,
– druge pogoje za pristop k javni dražbi,
– rok in način plačila izklicane cene,
– kraj, datum in uro, kjer bo javna dražba potekala,
– osebo, pri kateri zainteresirani za nakup pridobijo dodatne informacije o predmetu prodaje in se dogovorijo za možnost ogleda,
– druge, po mnenju SRD pomembne podatke.
19. člen
Za izvedbo postopka javne dražbe imenuje SRD tričlansko komisijo, ki sprejme pravilnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov.
20. člen
Pred pričetkom javne dražbe predsednik preveri ali udeleženci javne dražbe izpolnjujejo pogoje za pristop k javni dražbi.
21. člen
Javna dražba se prične s predstavitvijo predmeta prodaje, izklicno ceno, načinom njenega zviševanja ter opredelitvijo načina podajanja in sprejemanja ponudb.
22. člen
Izklicna oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Kupca pozove k podpisu pogodbe.
23. člen
Javna dražba je neuspešna, če ni dosežena izklicna cena.
24. člen
Po zaključeni javni dražbi komisija sestavi zapisnik, ki vsebuje datum, kraj, mesto, pričetek in zaključek javne dražbe, število udeležencev ter podatke o izpolnjevanju pogojev za javno dražbo ter opis poteka javne dražbe z navedbo izklicane cene in navedbo kupca.
POSLOVNA SKRIVNOST
25. člen
Vsa dokumentacija v zvezi z javno prodajo se šteje za poslovno tajnost.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-10/98-1
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost