Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2583. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje, stran 4118.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet na seji, dne 11. 2. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje
1. člen
Na podlagi podatkov o naravnih lastnostih prostora, obstoječe in predvidene rabe ter organizacije obstoječih in predvidenih dejavnosti v obravnavanem prostoru, se za območje zazidalnega načrta T – 6/2 Obrtna cona Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89), izdela spremembo zazidalnega načrta.
Sprememba zazidalnega načrta zajema:
– spremembo meje območja glede na izdelan projekt rekonstrukcije regionalne ceste in posledično vseh posegov, ki jih ta rekonstrukcija pogojuje (uvoz v cono, cesta “D”, priključki itd.),
– rekonstrukcijo regionalne ceste,
– uskladitev vseh že izvedenih posegov z dejanskim stanjem na terenu,
– dodatne potrebne ureditve.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
3. člen
Sprememba zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje mora biti pripravljena tako, da bo njen tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
4. člen
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za zazidalnega načrt s tem, da se jih preveri in po potrebi dopolni ter ažurira.
5. člen
Glede na pomen dejavnosti in lego območja se izdelajo oziroma pridobijo še druge potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:
– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste,
– vodnogospodarske ureditve,
– drugo po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
Pri izdelavi sprememb zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje, se mora upoštevati že izdelane strokovne podlage ali utemeljiti drugačne rešitve.
6. člen
V postopku izdelave sprememb zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje, se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izvedbenega načrta pripravi variantno.
Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
7. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– JPE Elektro, PE Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– JP Komunala Trebnje,
– Krajevna skupnost Trebnje,
– Občina Trebnje – Oddelek za Okolje in prostor,
– Občina Trebnje – Oddelek za proračun, družbene dejavnosti in gospodarstvo.
8. člen
Na izdelan osnutek sprememb zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje, morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje že postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
9. člen
Naročnik aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv je:
– Občina Trebnje.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je:
– Oddelek za okolje in prostor Občine Trebnje
Naloga izdelovalca izdelave zazidalnega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela spremembe izvedbenega načrta v skladu z zakonom in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
10. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa, nakar si sledijo faze izdelave, katerih trajanje je odvisno od pogodbeno dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
– izdelava osnutka spremembe izvedbenega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev,
– Občinski svet občine Trebnje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka izvedbenega načrta, ki se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva objave,
– javna obravnava, ki se izvede po zaključku javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in predlogih z javne razgrnitve in obravnave,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma dopolnitev in popravki tistih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Trebnje usklajen predlog spremembe izvedbenega načrta posreduje na občinski svet s predlogom, da ga sprejme,
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.
11. člen
Za pripravo naloge se sredstva zagotovijo v okviru programa priprave planskih in prostorskih dokumentov v proračunu Občine Trebnje.
12. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Trebnje.
Št. 350-05-18/98
Trebnje, dne 11. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost