Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2567. Odločba o tem, da odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis "Jagodje–Sever" v Izoli ni v neskladju z zakonom, stran 4100.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti, začetem na pobudo Roberta Prelca in Alojza Padarja iz Jagodja, na seji dne 16. julija 1998
o d l o č i l o:
Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis “Jagodje – sever” v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 8/97) ni v neskladju z zakonom.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Ustavno sodišče je dne 3. 7. 1997 sprejelo pobudo in do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje izpodbijanega odloka Občine Izola. Z istim sklepom je ustavno sodišče zavrglo pobudo istih pobudnikov za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa št. 234 Občinskega sveta občine Izola z dne 26. 3. 1997. Pobudnika sta vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti kot prizadeta krajana ter hkrati kot predstavnika drugih prebivalcev Jagodja, ki bi bili lahko prizadeti zaradi objektov, predvidenih v zazidalnem načrtu.
2. Pobudnika trdita, da izpodbijani odlok posega v njuno pravico in pravico drugih krajanov Jagodja do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena ustave. Izpodbijani odlok naj bi bil namreč sprejet kljub nasprotovanju skupine prebivalcev, živečih v bližini z zazidalnim načrtom predvidenih posegov v prostor. Pobudnika in drugi prebivalci Jagodja se ne strinjajo z lokacijo predvidenega bencinskega servisa, saj naj bi bil ta v neposredni bližini naselja in od najbližjih hiš oddaljen le 70 metrov. Poleg tega naj bi bila predvidena lokacija 30 metrov nad naseljem, tako da naj bi se onesnažen zrak stekal v naselje. Na javni obravnavi osnutka izpodbijanega odloka dne 27. 6. 1996 naj bi bili prebivalci Jagodja sprejeli sklep o nesprejemljivosti zazidalnega načrta in predlagali, da se za črpalko poišče primernejša lokacija. Kljub temu stališču naj bi bila občinska uprava predložila Občinskemu svetu v sprejem le popravljen zazidalni načrt.
3. Odgovor na pobudo in sklep ustavnega sodišča je v imenu Občine Izola poslala županja občine Izola. V odgovoru navaja, da je bil bencinski servis na tej lokaciji predviden že v času gradnje obalne ceste prek območja Občine Izola. Tedaj (leta 1979) naj bi bil rezerviran tudi prostor za bencinsko črpalko na sedaj predvideni lokaciji. To naj bi bilo razvidno iz odloka o sprejemu dokumentacije, ki prikazuje potek obalne ceste preko območja Občine Izola kot del urbanističnega načrta za mesto Izola (Uradne objave občine Izola št. 20/79).
4. Glede navedb pobudnikov o negativnih vplivih predvidene bencinske črpalke županja odgovarja, da izpodbijani zazidalni načrt vsebuje poročilo o vplivih na okolje z ukrepi za zmanjševanje negativnih vplivov. Odlok naj bi ob tem v VI. in VIII. poglavju določal pogoje za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta. Te določbe zahtevajo od investitorja pred pričetkom del evidentiranje prvotnega stanja, ureditev zunanjih površin, hotrikulturno ureditev, protihrupno zaščito in odpravo drugih morebitnih negativnih vplivov na okolje, ki bi lahko nastali zaradi gradnje ali delovanja predvidenih objektov.
5. Občina Izola naj bi bila speljala postopek priprave in sprejemanja izpodbijanega odloka v skladu z določbami zakoa o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUN). Pripravljalec naj bi bil upošteval tudi več pripomb prebivalcev Jagodja zoper javno razgrnjeni osnutek odloka in njegov obseg v skladu s temi pripombami precej skrčil.
B)
6. Pobudnika pripravljalcu odloka očitata predvsem, da v postopku sprejemanja ni upošteval pripomb in predlogov krajanov na razgrnjeni osnutek zazidalnega načrta. Sodelovanje zainteresirane javnosti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta določa ZUN v členih 34 do 39. Ustavno sodišče je zato v tem postopku preizkusilo, ali je Občina Izola upoštevala z ZUN predpisani postopek priprave in sprejemanja izpodbijanega odloka.
7. Člen 37 ZUN določa, da se osnutek prostorskega izvedbenega akta (mednje sodijo poleg urbanističnih in lokacijskih načrtov tudi zazidalni načrti) javno razgrne na sedežu občine ter v prizadetih krajevnih skupnostih. Razgrnitev traja najmanj en mesec. Javno razgrnjeni osnutek mora imeti tudi krajšo obrazložitev načrtovanih rešitev in tiste grafične priloge in druge prikaze, iz katerih so razvidne načrtovane rešitve in njihovi vplivi na bivanje in delo, možnosti in posledice njihove etapne izvedbe ter posledice teh rešitev na lastninska razmerja. Med javno razgrnitvijo se osnutek prostorskega izvedbenega akta tudi javno obravnava (38. člen). Po preteku javne razgrnitve se pripombe in predlogi obravnavajo ter do njih zavzame stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek dopolni (39. člen ZUN).
8. Sklep o javni obravnavi in razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za bencinski servis in motel Jagodje – sever ob obalni cesti v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 9/96) je bil objavljen 30. 5. 1996. V 2. členu sklepa je določeno, da se osnutek javno razgrne tudi na sedežu Krajevne skupnosti Jagodje Dobrava. Sklep določa, da razgrnitev traja od 3. 6. 1996 do 3. 7. 1996. V času javne razgrnitve mora biti organizirana javna obravnava, o kateri morajo biti krajani na primeren način obveščeni (5. člen sklepa). Javna razgrnitev je bila z dodatnim sklepom podaljšana do 16. 7. 1996 (glej sklep o podaljšanju javne obravnave in razgrnitve – Uradne objave Občine Izola, št. 10/96 z dne 6. 6. 1996). Dne 18. 6. je bil objavljen tudi sklep o kraju in datumu javne obravnave razgrnjenega osnutka (Uradne objave Občine Izola, št. 11/96 z dne 20. 6. 1996).
9. Razgrnjeni osnutek je v območju urejanja predvideval bencinsko črpalko z avtopralnico, mehanično delavnico in prodajalno, ob tem pa še motel z zunanjim bazenom, apartmajski objekt, enajst individualnih stanovanjskih objektov, ter ureditev zelenih in rekreativnih površin. Javna obravnava razgrnjenega osnutka je bila 27. 6. 1996. Iz zapisnika obravnave je razvidno, da je “odbor krajanov za vodenje aktivnosti v zvezi z osnutkom ZN bencinski servis” (v imenu odbora je kot njegov predsednik govoril prvi pobudnik Roman Prelc) razgrnjenemu osnutku nasprotoval. Odbor je nasprotoval zidavi motela in stanovanj, predlagal pa je tudi, naj novi bencinski servis ne bo večji od že obstoječega, naj se ohrani zeleni pas in predvidi naravna protihrupna zaščita. Ob tem so predstavniki odbora poudarili, da bo predvideni zazidalni načrt poslabšal bivalne razmere v Jagodju in znižal ceno nepremičnin na tem območju. Iz zapisnika glavne obravnave in iz knjige pripomb na razgrnjeni osnutek je razvidna še množica drugih pripomb krajanov v zvezi z bližino bencinskega servisa naseljenemu območju, njegovo kapaciteto, preobremenjenim komunalnim sistemom, zmanjšanjem cen nepremičnin zaradi bližine servisa itn. Kar nekaj udeležencev javne razgrnitve je nasprotovalo vsakemu posegu v območje zazidalnega načrta in zahtevalo novo lokacijo za bencinsko črpalko in druge načrtovane objekte.
10. Župan Občine Izola je s sklepom z dne 5. 11. 1997 zavzel stališče do zbranih pripomb in predlogov. V stališčih je odgovoril na pripombe in mnenja in podal svoje predloge za uskladitev interesov prebivalcev na eni strani ter pripravljalca zazidalnega načrta oziroma investitorja na drugi strani. Na podlagi teh stališč in zbranih pripomb je župan občinskemu svetu 5. 12. 1996 predlagal v sprejem popravljen predlog odloka o zazidalnem načrtu. V obrazložitvi k predlogu odloka je župan navedel, da je v predlaganem zazidalnem načrtu zaradi nasprotovanja krajanov opuščeno nekaj predvidenih vsebin (motel, apartmaji, bazen, mehanična delavnica, podaljški Oljčne ulice in Ulice Ob Progi...).
11. Pred sprejemanjem predloga odloka v občinskem svetu je bila na sedežu KS izvedena predstavitev popravljenega predloga zazidalnega načrta. Iz zapisnika te predstavitve je razvidno, da tudi popravljeni predlog ni bil po volji krajanov, saj so ti zahtevali tudi odstranitev samega bencinskega servisa. Izpodbijani odlok je bil v sedanji obliki sprejet 17. 4. 1997. V primerjavi z javno razgrnjenim in obravnavanim osnutkom je obseg predvidenih posegov v sprejetem odloku močno skrčen: opuščeni so avtopralnica, mehanična delavnica, motel z bazenom, apartmaji ter stanovanjski objekti v podaljšku Oljčne ulice in ulice Ob progi. Prav tako je zmanjšan obseg preostalih objektov: bencinskega servisa, parkirišč in restavracije. Dodane so določbe o oblikovanju zunanjosti objektov, ureditvi zelenih in rekreacijskih površin, pešpoti, prav tako pa so postroženi pogoji, ki jih mora investitor upoštevati pri izvajanju zazidalnega načrta. Investitor in izvajalec morata posege izvajati tako, da se ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno-tehnične, prometne in okoljevarstvene razmere območja. Pred pričetkom del morata evidentirati stanje komunalne infrastrukture in izdelati projekte za urejanje vplivnih območij zazidalnega načrta. Vse v času gradnje povzročene poškodbe obstoječih objektov morajo biti odpravljene, prav tako pa je potrebno v času gradnje zagotoviti nemoteno funkcioniranje sosednjih površin. Po dokončanju objektov se opravijo meritve hrupa in na podlagi rezultatov meritev uredi dodatna protihrupna zaščita (VI. in VIII. poglavje odloka).
12. Na podlagi navedenih dejstev ustavno sodišče ugotavlja, da je bil postopek javne razgrnitve in javnega obravnavanja zazidalnega načrta izpeljan v skladu z zgoraj navedenimi določbami ZUN. Razgrnitev in obravnava sta bili pravočasno in na pravilen način napovedani, čas za razgrnitev je bil daljši od predpisanega enomesečnega roka, razgrnjeni osnutek pa je vseboval vse z ZUN predvidene elemente. Prav tako je župan v skladu z 39. členom ZUN odgovoril na pridobljene pripombe in predloge in do njih zazvel stališče in oblikoval svoje predloge. Sprejeti zazidalni načrt je bil prav zaradi pripomb in predlogov prizadetih prebivalcev precej dopolnjen in spremenjen. Vse spremembe in dopolnitve odloka so sledile pripombam in predlogom prebivalcev. Res je, da pripravljalec načrta ni upošteval vseh pripomb in predlogov krajanov, vendar tega po zakonu tudi ni dolžan. ZUN v 39. členu govori le o tem, da mora izvršni svet (v primeru Občine Izola je funkcije izvršnega sveta po njenem statutu prevzel župan) pripombe in predloge obravnavati ter do njih zavzeti stališče. Ni potrebno, da se predlogi in pripombe tudi upoštevajo. Župan občine Izola je zavzel stališče do vseh pripomb in predlogov krajanov, precejšnje število pa jih je v sprejetem zazidalnem načrtu tudi upoštevano. S tem je bilo zakonskim določbam zadoščeno.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnice ter sodniki: dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-123/97
Ljubljana, dne 16. julija 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost