Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4110.

Na podlagi 16. in 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji, dne 16. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97 in 71/97).
2. člen
Dopolni se 7. člen tako, da se za deseto alineo dodata še dve alinei:
“– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
– na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med postavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot tri metre.”
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da glasi:
“Hitrost vožnje na Glavnem trgu je omejena na 30 km/h, razen v območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 5 km/h. Hitrost vožnje v strnjenih delih naselja Šmartno, Podgorje, Stari trg in Pameče, je omejena na 50 km/h. Omejitev ne velja za državne ceste.”
4. člen
V 27. členu se v drugem odstavku črta besedilo:
“Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov je 0,7 m.”
5. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 32. člena tako, da glasi:
“V Slovenj Gradcu je na Glavnem trgu, Pohorski cesti in Francetovi cesti ter na Šolski ulici in Sejmiški ulici prepovedano poučevanje kandidatov in opravljanje vozniških izpitov za voznike motornih vozil od ponedeljka do petka, v času od 5.45 do 6.15 ure, od 6.45 do 7.15 ure, od 13.45 do 14.15. ure in od 14.45 do 15.15 ure.”
6. člen
Dopolni se 39. člen tako, da se za prvim odstavkom doda še naslednje besedilo:
“Pravico do abonmaja na Glavnem trgu si lahko pridobijo tudi druge pravne osebe, ki niso oproščene plačila parkirnine (43. člen), in sicer proti plačilu letnega pavšala za eno vozilo. Višino letnega pavšala s sklepom določi župan Mestne občine Slovenj Gradec.”
7. člen
V prvem odstavku 51. člena se znesek 2.250 SIT nadomesti z zneskom 5.000 SIT.
Doda se nova točka z naslednjim besedilom:
“Če ne označi vozila s parkirnim listom, parkirni list izgubi, ali parkirni list ne hrani na vidnem mestu v vozilu – sprednji levi del vetrobranskega stekla (36. člen)”
Doda se drugi odstavek, ki glasi:
“Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik na kraju samem, če neupravičeno parkira vozilo na rezerviranih parkirnih površinah za invalide.”
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-002/95
Slovenj Gradec, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost