Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2597. Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave, stran 4126.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 2/91-I, 4/93 in 70/97) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
1. člen
V uredbi o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98), se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Notranje organizacijske enote so: kabinet, sekretariat, urad, sektor, oddelek, referat, center, služba, glavna pisarna oziroma vložišče, izpostava, območna enota.«
2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Sekretariat se lahko oblikuje v ministrstvu za usklajevanje opravljanja spremljajočih, organizacijskih, strokovno tehničnih in drugih podobnih nalog.
Za delo sekretariata je generalni sekretar odgovoren ministru.«
3. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»V oddelku se lahko oblikuje referat:
– če je pri opravljanju upravnih nalog s področja posameznega ministrstva, potrebno usklajevanje dela več delavcev, ki opravljajo istovrstne naloge ali,
– v primerih, če se v oddelku združujejo upravne naloge z delovnih področij več ministrstev, kjer je obseg del in nalog tak, da bi bilo organiziranje dela v posameznem oddelku nesmotrno.
Delo referatov v oddelku koordinira, strokovno usmerja in nadzoruje vodja oddelka.
Vodja referata je za delo referata odgovoren vodji oddelka in načelniku upravne enote.«
4. člen
V 20. členu se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– sekretariat – vodja, ki je generalni sekretar,«.
Za četrto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– referat – vodja, ki je višji upravni ali upravni delavec,«.
Dosedanje druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alinea se preštevilčijo in postanejo tretja, četrta, peta, sedma, osma in deveta alinea.
5. člen
Črta se 38. člen
6. člen
V nomenklaturi tipičnih delovnih mest, v tarifni skupini VII, VIII in IX, v delu z naslovom Višji upravni delavci v upravnih enotah se besedilo:
– prve alinee pod zaporedno številko 4, pri zahtevanih pogojih nadomesti, z besedilom, ki se glasi:
»univerzitetna izobrazba ali visoka upravna šola, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe.«
V delu z naslovom Upravni delavci se besedilo:
– tretje alinee pod zaporedno številko 4, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»vodenje zahtevnejših upravnih postopkov.«,
– tretje alinee pod zaporedno številko 6 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»vodenje zahtevnejših upravnih postopkov.«,
– tretje alinee pod zaporedno številko 7, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»vodenje zahtevnih upravnih postopkov.«,
– tretje alinee pod zaporedno številko 8, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»vodenje zahtevnih upravnih postopkov.«.
7. člen
V nomenklaturi tipičnih delovnih mest, v tarifni skupini VI, v delu z naslovom Upravni delavci se besedilo:
– druge alinee pod zaporedno številko 1, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»opravljanje zahtevnih upravnih nalog,«,
– druge alinee pod zaporedno številko 2, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»opravljanje zahtevnih upravnih nalog,«.
PREHODNI DOLOČBI
8. člen
Predstojnik, ki vodi delo organa državne uprave, mora uskladiti notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest s to uredbo najkasneje v devetdesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
V roku trideset dni od uveljavitve pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest mora predstojnik razporediti delavce na ustrezna delovna mesta.
9. člen
Delavci, ki so na dan uveljavitve te uredbe razporejeni in prejemajo plačo za delovno mesto, za katerega ne izpolnjujejo predpisanega pogoja glede stopnje izobrazbe, ker imajo eno stopnjo nižjo izobrazbo od zahtevane, obdržijo pri novi razporeditvi, razporeditev na delovno mesto, za katero je predpisana ena stopnja višje izobrazbe, če imajo na dan uveljavitve te uredbe, najmanj 10 let delovnih izkušenj na takšnem delovnem mestu in so stari najmanj 45 let .
Delavci, ki so na dan uveljavitve te uredbe razporejeni na delovno mesto s pogojem, da v določenem času pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe, pa ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, obdržijo pogojno razporeditev pri novi razporeditvi.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-02/98-3
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost