Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2584. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče, stran 4119.

Občinski svet občine Velike Lašče je na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 66/93 in 39/96) in 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) na 36. seji dne 8. julija 1998 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče
1. člen
S tem odlokom se opredeli dejavnost komunalnega nadzora v Občini Velike Lašče, organizacija, pristojnosti službe, območje izvajanja službe in naloge.
2. člen
Komunalni nadzor se izvaja na celotnem območju občine Velike Lašče.
3. člen
Komunalni nadzor obsega spremljanje stanja na terenu in nadzor nad izvajanjem predpisov Občine Velike Lašče na naslednjih področjih:
– javni red in mir,
– varstvo okolja,
– gospodarske javne službe,
– opozarja na lažje kršitve predpisov,
– urejenost naselij,
– mirujoči promet v naseljih,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne poti in druge prometne površine,
– posegi v prostor,
– javna snaga,
– komunalne takse,
– reklamni napisi in plakatiranje,
– druga področja, ki so določena z odloki ali s predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno.
4. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom in z drugimi splošnimi akti Občine Velike Lašče, ter z drugimi predpisi s področja 3. člena tega odloka.
5. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost občinske uprave Občine Velike Lašče.
6. člen
Komunalno nadzorno službo opravlja komunalni nadzornik, ki je za izvajanje nadzora pooblaščen s pooblastili v obsegu, določenem v 7. členu tega odloka.
Komunalnega nadzornika imenuje in razrešuje župan.
Komunalni nadzornik mora imeti pri opravljanju službe službeno izkaznico, s katero se izkazuje pooblastilo za opravljanje nadzora.
7. člen
Komunalni nadzornik ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost, da v primeru, če ugotovi kršitev predpisa:
– predlaga pristojnemu občinskemu organu uvedbo postopka o prekršku v skladu z zakonom o prekršku,
– v skladu z zakonom o kazenskem postopku naznanja kazniva dejanja, ki jih zazna,
– obvešča občinsko upravo o nepravilnostih, ki jih zazna,
– daje občinski upravi ustne in pisne predloge za odpravo nepravilnosti,
– predlaga občinskemu organu sprejem ukrepov, za katere sam ni pristojen,
– predlaga občinskemu organu odredbo odvoza vozila,
– pristojnemu občinskemu organu daje pisne in ustne informacije o posegih v prostor.
Oseba, ki opravlja komunalni nadzor, mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi prihaja v stik pri opravljanju nalog po tem odloku, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.
8. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne osebi, ki opravlja komunalni nadzor, omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in nuditi potrebno pomoč.
9. člen
V pooblastilu se natančno opredeli obseg nalog, razmerje med pooblaščencem in Občino Velike Lašče, čas trajanja pooblastila, prenehanje pooblastila in drugo.
10. člen
Pooblastilo preneha veljati zaradi naslednjih razlogov:
če pooblaščenec ne prične z izvajanjem nadzora v roku, ki ga določi občinski organ,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati na podlagi pooblastila,
– zaradi prekrškov, ki jih pooblaščenec stori na terenu,
– zaradi prenehanja pooblastila ali razrešitve.
Pooblastilo lahko preneha veljati tudi iz drugih razlogov, navedenih v samem pooblastilu.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1234
Velike Lašče, dne 8. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost