Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2565. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Perešica Občine Žalec, stran 4098.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Iztoka Kučerja iz Male Pirešice in drugih ter Jožeta Oseta iz Drešinje vasi, ki ga zastopa Jože Turk, odvetnik v Celju, na seji dne 16. julija 1998
s k l e n i l o:
1. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/98) in odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica (Uradni list RS, št. 7/98) Občine Žalec se sprejme.
2. Do končne odločitve ustavnega sodišča se izvrševanje odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Ustavno sodišče je v tej zadevi s sklepom z dne 17. 3. 1998 pobudi Iztoka Kučerja in treh drugih prebivalcev Male Pirešice in Zaloške Gorice pridružilo pozneje prispelo pobudo Jožeta Oseta iz Drešinje Vasi, dotlej obravnavano pod št. U-I-83/98. Obe pobudi namreč izpodbijata ista predpisa Občine Žalec.
2. Z izpodbijanim odlokom o zazidalnem načrtu se načrtuje gradnja bencinske črpalke ob magistralni cesti M10/8 Arja vas – Velenje. Prvi pobudniki navajajo, da se bo z izvedbo izpodbijanega zazidalnega načrta bistveno poslabšalo že tako okvarjeno bivalno okolje pobudnikov in drugih prebivalcev Male Pirešice. Prebivalce tega kraja namreč na severni strani obkroža kamnolom Velika Pirešica, na severozahodni strani kamnolom Zaloška Gorica, na jugu naj bi bil ves ravninski gozd uničen z gradnjo avtoceste, na jugozahodu pa naj bi se z gradnjo obrtne cone Žalec posekalo še preostalih 33 hektarov ravninskega gozda. Na zahodu od Male in Velike Pirešice je bila krčevina gozda za kmetijska zemljišča napravljena že leta 1954. Izpodbijana akta naj bi predvidevala gradnjo bencinske črpalke na edino še preostalem delu ravninskega gozda na tem območju. Z uresničenjem izpodbijanega zazidalnega načrta naj bi bilo močno poseženo še v to zadnjo gozdno oazo. Pobudniki navajajo, da bo imela predvidena črpalka ob uničenju gozda še druge negativne učinke na življenjsko in naravno okolje: od bencinskih hlapov, večje koncentracije izpušnih plinov in povečanega hrupa do izliva odplak v obcestni jarek, ki naj bi se potem zlivale v nižje ležečo Malo Pirešico.
3. Pobudniki navajajo, da Občina Žalec v postopku sprejemanja izpodbijanih aktov ni upoštevala številnih pripomb pobudnikov in drugih prebivalcev. Na javni obravnavi izpodbijanih aktov naj bi bili namreč vsi navzoči krajani Male Pirešice proti načrtovani črpalki. Pobudniki navajajo, da je Odbor za okolje in prostor Občine Žalec v predlogu za sprejem obeh izpodbijanih odlokov zapisal, da so krajani prizadetih vasi za gradnjo predvidene črpalke, čeprav naj bi bili v resnici vsi proti. Prav tako naj bi bil pripravljalec zamolčal tudi negativno stališče KS Petrovče. Pobudniki zato predlagajo razveljavitev izpodbijanega zazidalnega načrta ter sprememb občinskega plana, na katerem ta zazidalni načrt temelji.
4. Vložnik druge pobude Janez Oset navaja, da je v letu 1996 pri ustavnem sodišču vložil pobudo za razveljavitev drugega odstavka 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 35/96 – v nadaljevanju: odlok o spremembah in dopolnitvah). V tem odloku je bila namreč črtana v dotedanjem postopku predvidena lokacija pobudnika za gradnjo bencinskega servisa ob avtocesti, namesto nje pa vnesena lokacija za gradnjo bencinskega servisa na parcelah 748/2 in 748/3 k.o. Velika Pirešica. Ustavno sodišče je izvrševanje te določbe do končne odločitve začasno zadržalo, dne 6. februarja 1998 pa je z odločbo št. U-I-26/96 odločilo, da je ta določba nezakonita, ker ni bila vključena v postopek priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah.
5. V času postopka pred ustavnim sodiščem naj bi bila Občina Žalec vodila nov postopek za gradnjo bencinskega servisa na navedenih parcelah. Občinski svet je tako tik pred odločitvijo ustavnega sodišča sprejel izpodbijani odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica, čeprav je bilo izvrševanje planskega akta, na katerem odlok o lokacijskem načrtu temelji, do končne odločitve ustavnega sodišča zadržano. Z izpodbijanim odlokom se ureja gradnja bencinskega servisa na parcelah, ki so bile po navedeni odločbi ustavnega sodišča nezakonito uvrščene v odlok o spremembah in dopolnitvah. Po mnenju pobudnika bi moral Občinski svet Občine Žalec z odločbo ustavnega sodišča razveljavljeno določbo drugega odstavka 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah na zakonit način spremeniti. Izpodbijani odlok o zazidalnem načrtu naj bi bil v celoti nezakonit, saj naj bi prostorski plan ne bil prej saniran v skladu z odločbo ustavnega sodišča. Pobudnik predlaga razveljavitev izpodbijanega odloka, do končne odločitve ustavnega sodišča pa predlaga tudi začasno zadržanje njegovega izvrševanja. Njegovo izvrševanje naj bi za pobudnika lahko prineslo težko popravljive škodljive posledice. Izvršitev tega odloka naj bi namreč pomenila, da pobudnik nikoli ne bo mogel zgraditi bencinskega servisa na svojem zemljišču.
6. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo. V postopku ocene zakonitosti bo moralo oceniti predvsem, ali je bil postopek priprave in razgrnitve obeh izpodbijanih aktov pravilno izpeljan. Ob tem je do končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijanega odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica, saj bi lahko njegovo izvrševanje, torej izvrševanje v odloku predvidenih posegov v prostor, ob morebitni ugotovitvi nezakonitosti odloka privedlo do škodljivih posledic, ki bi bile tako z vidika sanacije prostora kot povrnitve vloženih sredstev težko popravljive.
7. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi tretjega odstavka 26. člena in 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-64/98
Ljubljana, dne 16. julija 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost