Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2578. Program priprave sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 4113.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 1/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 9. julija 1998 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slovenska Bistrica so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica v letu 1997. Zaradi določenih novih stavbnih zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 1997 glede na pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe individualne gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, rekreacije, infrastrukture,... ter zaradi ostalih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, je potrebno spremeniti in dopolniti tudi veljavne začasne prostorsko ureditvene pogoje za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP).
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev PUP
1. Predmet sprememb in dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP bodo obravnavale uskladitve PUP s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki ga je sprejel Občinski svet občine Slovenska Bistrica dne 27. 5. 1997.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo po postopku in vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP, so:
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih in sestavin planskih aktov občine,
– analiza – presoja sprejemljivosti pobud občanov in pravnih oseb za spremembo namenske rabe zemljišča
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...)
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasja k dopolnjenem osnutku.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP sodelujejo krajevne skupnosti ter naslednji pristojni organi in organizacije:
– Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor
– Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo
– Komunalno in stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica
– Elektro Maribor, PE Elektro Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije, PE Maribor
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenska Bistrica
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo, oziroma da z rešitvami soglašajo.
4. Vsebina sprememb in dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 43. členom in tako, da se za nove ureditvene enote določi smiselni izvleček sestavin iz 26. in 40. člena ZUNDPP, predvsem pa:
Tekstualni del – odlok
– Merila in pogoji za graditev in prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo velikosti in oblikovanje
– Merila in pogoji za izvajanje drugih posegov, ki trajno spreminjajo prostor
– Merila za določitev gradbenih parcel
– Merila in pogoji za komunalno urejanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja
– Druga merila in pogoji za usklajevanje različnih interesov pri gradnji objektov in naprav oziroma pri drugih posegih v prostor
Grafični del
Spremembe in dopolnitve PUP se grafično prikažejo na obstoječih preglednih katastrskih načrtih PKN 1:5000.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave in izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem;
– ko občinska strokovna služba, pristojna za prostor, ugotovi, da osnutek vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave, predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne;
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Slovenska Bistrica in sedežih tangiranih KS za najmanj 30 dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu RS;
– v času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave v tangiranih KS.
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka;
– po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Slovenska Bistrica zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga;
– Župan Občine Slovenska Bistrica posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP Občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom;
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP in sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP zagotavljamo proračunska sredstva iz postavke prostorsko planiranje za leto 1998 in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje individualnih pobudnikov.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP bo določen na podlagi sklenitve neposredne pogodbe.
Koordinator pri izdelavi naloge je Oddelek za okolje in prostor.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Št. 10/30-7-1/98
Slovenska Bistrica, dne 9. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost