Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1785. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998

Sklepi

1786. Sklep o uskladitvi preživnin

MINISTRSTVA

1736. Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja
1787. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

1738. Odločba, da je drugi odstavek 3. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja v neskladju z ustavo
1739. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 158/96-5 z dne 15. 10. 1996
1740. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja sklepa o ustanovitvi lovišč v Občini Cerklje
1741. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti
1742. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti
1743. Odločba o skladnosti 3. in 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1744. Pravilnik o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij
1745. Spremembe in dopolnitve tarife za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije
1788. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1789. Poročilo o gibanju plač za marec 1998

OBČINE

Bled

1746. Odlok o neprometnih znakih v Občini Bled
1747. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za središče Bleda, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled

Bohinj

1748. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bohinj

Brežice

1749. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1997
1750. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998

Cankova-Tišina

1751. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina

Celje

1752. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1998
1753. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug
1754. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza
1755. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
1756. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje
1757. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta
1758. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta "Na Golovcu"–Mollier
1759. Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje
1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne

Dobrepolje

1761. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1763. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Gornji Petrovci

1764. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

1765. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje

Hodoš-Šalovci

1766. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998
1767. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1998 v Občini Hodoš-Šalovci

Kobarid

1768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1998
1769. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene, cene stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja

Krško

1770. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško

Laško

1771. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško
1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Laško

Ljutomer

1774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljutomer
1775. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Ljutomer, normativov in rezervacij
1776. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
1777. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Železne dveri o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka

Loška dolina

1778. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tone Šraj Aljoša Nova vas
1779. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
1780. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mozirje

1781. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

Novo mesto

1782. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 (za območje Mestne občine Novo mesto), dopolnjene 1998/1 (za poslovno-stanovanjsko območje Bršljina)
1783. Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
1784. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za pokopališče v Mirni Peči

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti