Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1784. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za pokopališče v Mirni Peči, stran 2927.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 35. seji dne 7. 5. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
ureditvenega načrta za pokopališče v Mirni Peči
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pokopališča Mirna Peč temeljijo na ureditvenem načrtu, ki je bil izdelan leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91). V obdobju, ki je temu sledilo, so bile izdelane nove demografske študije, ki ne predvidevajo občutne rasti prebivalstva v naslednjih petdesetih letih. Prav tako se s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta pokopališča Mirna Peč omogoči naslednje prednosti pri realizaciji pokopališča:
– omogoči se faznost izgradnje pokopališča,
– omogoči se izvedba logistične poti, nujno potrebne za upravljanje in vzdrževanje pokopališča,
– z novim predlogom je izboljšana urbanistična situacija ter omogočena cenejša izvedba objekta mrliške vežice,
– omogoča boljšo vedutno/vizualno vklopljenost objekta v konturo obstoječega pokopališča.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
V območje urejanja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta bodo vključena zemljišča, določena že v osnovnem ureditvenem načrtu, tako da je njihova namembnost že opredeljena.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,..),
– nova zasnova urbanistično/arhitektonske situacije.
1. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta:
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
1. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del,
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin, še posebej v razmerju do vodnega in obvodnega sveta,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka;
b) grafični del,
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje, 1:5000,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja 1:500,
– ureditvena situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, zelene površine,... 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1:500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1:500,
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN
Posebne strokovne 
podlage za UN        45 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Osnutek UN          60 dni po potrjeni varianti možne pozidave in zunanje 
               ureditve
Stališča do pripomb     15 dni po prejemu pripomb iz JR
Predlog UN          45 po sprejetju stališč do pripomb
Končno gradivo        15 dni po sprejetju UN na občinskem svetu
– Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag.
– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto, Krajevne skupnosti Mirna Peč za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Mirna Peč.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
– V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
– Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je Krajevna skupnost Mirna Peč.
Izdelovalec ureditvenega načrta je določen na predlog investitorja in v soglasju z občinsko službo pristojno za prostor – K.A.B., d.o.o., Novo mesto.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje MONM.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-3/98-12
Novo mesto, dne 7. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti