Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1764. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci, stran 2897.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), in 14. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 7. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občine Gornji Petrovci, ter določa in ureja način njihovega izvajanja in opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih standardov in normativov.
3. člen
Občina podrobneje določi način in obliko opravljanja posamezne ali več javnih služb z odloki.
Z odloki o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarskih javnih služb po vrstah in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne gospodarske službe.
II. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in drugih javnih poti,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– gasilstvo,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste).
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
– urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– kabelski informacijski sistem,
– upravljanje tržnic in gramoznic,
– deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
– plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
– urejanje prometne signalizacije,
– zimska služba,
– opravljanje javnega potniškega prometa,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami,
– postavljanje reklamnih objektov,
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih kasneje določi občinski svet, župan oziroma pristojni organ širše skupnosti.
6. člen
Javne službe iz 4. in 5. točke tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
1. v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
2. v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
3. v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega, ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnosti, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
4. z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
5. z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnje alinee,
6. z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
8. člen
Režijski obrat se ustanovi kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja.
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine (občin) ali kot podjetje v mešani lastnini, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino (občinami) kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina opravi v lastni režiji ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere Občinski svet občine Gornji Petrovci na podlagi javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine.
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebno-pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posameznik idr.).
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
10. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na podlagi koncesije in se s pogodbo poverijo v izvajanju koncesionarju, kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, lahko opravlja koncesionar, če razpolaga z ustreznim znanjem in opremo. Nadzorne naloge opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
V primeru, ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske javne službe, le-te opravlja pristojna strokovna služba občinske uprave, ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge pristojna strokovna služba občinske uprave v sodelovanju z javnim podjetjem.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je ustanovljen v skladu s statutom Občine Gornji Petrovci.
12. člen
Župan je dolžan obravnavati predloge in pripombe sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki se nanašajo na izvajanje določb tega odloka. V primeru, da župan smatra, da je za rešitev pripomb potrebno mnenje občinskega sveta, predlaga reševanje pripomb oziroma predloga na prvo naslednjo sejo občinskega sveta.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
13. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino uporabe. Cena je lahko tudi v obliki tarifne takse, nadomestila ali povračila.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine. Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
14. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika se financirajo iz proračunskih sredstev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Za uveljavitev določil iz tega odloka je s strani občine pristojen župan.
16. člen
Župan občine mora poskrbeti, da se vsi bodoči odnosi z izvajalci posameznih javnih služb v občini uskladijo z veljavnim zakonom o gospodarskih javnih službah in tem odlokom.
17. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi odloki s področja gospodarskih javnih služb bivše Občine Murska Sobota, in sicer na območju Občine Gornji Petrovci, ki je pred uvedbo novih občin spadala pod območje Občine Murska Sobota.
18. člen
Koncesije po tem odloku za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občni Gornji Petrovci, morajo biti za vse dejavnosti za katere se tako odloči občinski svet, podeljene v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1592/98
Gornji Petrovci, dne 7. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti