Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1780. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 2912.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni litst RS, št. 55/95, 4/97 in 13/97) in zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) je Občinski svet občine Loška dolina na 32. redni seji, ki je bila dne 7. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet občine Loška dolina s tem odlokom ustanavlja občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot svoje delovno telo.
S tem odlokom določa sestavo, naloge in način njegovega dela.
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obravnava zadeve, ki so v pristojnosti občinskega sveta na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu in daje občinskemu svetu mnenja, pobude in predloge iz tega področja.
ll. SESTAVA DELOVNEGA TELESA
2. člen
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: občinski SPV) ima 5 članov in 2 zunanja sodelavca.
Predsednika, podpredsednika in člane občinskega SPV imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in obvezno po enega člana iz vsake osnovne šole v občini.
Zunanje sodelavce za vsako sejo občinskega SPV določi in vabi predsednik občinskega SPV.
3. člen
Mandatna doba članov občinskega SPV je 4 leta.
Ne glede na prejšnji odstavek mandat članom občinskega SPV preneha s konstituiranjem novega občinskega sveta, ki je dolžan na prvi naslednji seji imenovati nove člane občinskega SPV.
Za razrešitev posameznih članov občinskega SPV ali občinskega SPV v celoti in predčasno, se smiselno uporabljajo določbe 37.a člena zakona o lokalni samoupravi.
lll. NAČIN DELA OBČINSKEGA SPV
4. člen
Občinski SPV na prvi konstitutivni seji imenuje zapisnikarja občinskega SPV izmed zaposlenih v občinski upravi Občine Loška dolina.
5. člen
Predsednik občinskega SPV pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik občinskega SPV.
6. člen
Občinski SPV obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom občinskega SPV najmanj 3 dni pred sejo.
Občinski SPV lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.
7. člen
Občinski SPV se vedno sestaja v sestavi petih prisotnih to je najmanj trije člani in dva zunanja sodelavca ali štirje člani in en zunanji sodelavec. Predvidene prisotne se vabi po načelu, ko se obravnava problematika urejanja kraja se mentorjev iz šole ne vabi, ko pa je na dnevnem redu šolska vzgoja se ne vabi predstavnikov cestnega podjetja in komunale.
8. člen
Tehnična dela (sklic seje) za občinski SPV zagotavlja župan Občine Loška dolina.
9. člen
Za vsa ostala vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
lV. NALOGE OBČINSKEGA SPV
10. člen
Občinski SPV skrbi za uveljavljanje vzgoje in preventive na področju prometne varnosti, dvig varnostne in prometne kulture udeležencev v prometu, razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu, kot tudi za ustvarjanje pogojev za varen promet.
11. člen
Občinski SPV ima naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje in spodbuja prometno vzgojo, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu;
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo v cestnem prometu;
– posreduje prometno vzgojne publikacije ter razvija varnost v cestnem prometu preko sredstev javnega obveščanja;
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– sprejema ugotovitve v zvezi s prevozi otrok v šolo;
– opravlja druge naloge na podlagi predpisov in sklepov občinskega sveta;
– organizira tekmovanja »Kaj veš o prometu« za učence s kolesi in s kolesi z motorjem.
12. člen
Občinski SPV je odgovoren občinskemu svetu, ki mu mora najmanj enkrat letno poročati o svojem delu, na podlagi njegove zahteve pa tudi večkrat.
13. člen
Občinski SPV sprejme svoj letni program dela, v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna občine in sredstvi sponzorjev.
V. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Občinski svet občine Loška dolina mora v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka, ponovno imenovati člane občinskega SPV.
Članstvo jim poteče v skladu z določbami tega odloka.
15. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40-4/98
Loška dolina, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti