Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1748. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bohinj, stran 2861.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in 10/98), 4. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94) in na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Bohinj na svoji 40. seji dne 6. 5. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bohinj
1. člen
V statutu Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) se v 18. členu črta drugi odstavek.
2. člen
Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki glasita:
18.a člen
“Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina.”
18.b člen
“Pravne posle, katerih vrednost presega 5,000.000 SIT, krajevna skupnost lahko sklene le po predhodnem soglasju župana.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.”
3. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti lahko šteje največ 11 članov. Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.”
4. člen
V 22. členu se črtata prvi in tretji odstavek.
5. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.”
6. člen
V 34. členu se triindvajseta alinea spremeni tako, da glasi:
“– odloča o pridobitvi ali odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom ali s tem statutom drugače določeno.”
7. člen
V 45. členu se spremeni četrti odstavek tako, da glasi:
“Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani sveta krajevne skupnosti ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev in člani vodstev političnih strank.”
8. člen
47. člen se spremeni tako, da glasi:
“Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.”
Članstvo v nadzornem odboru preneha, če član nadzornega odbora:
– postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– začne opravljati funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v nadzornem odboru,
– pri delu nadzornega odbora ni aktiven ali se izkaže, da ni zmožen izvrševati nalog,
– ne spoštuje statuta občine in poslovnika nadzornega odbora,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen, daljšo od šest mesecev,
– odstopi.
9. člen
V 62. členu se spremeni četrta alinea tako, da glasi:
“ – imenuje in razrešuje tajnika občine, ”.
10. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih oziroma vaških skupnosti ali za eno ali več naselij.”
11. člen
68. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zbor občanov krajevne oziroma vaške skupnosti ali enega ali več naselij lahko razpravlja, daje mnenja in pobude v vseh zadevah iz pistojnosti krajevne skupnosti, predvsem pa:
– o ustanovitvi nove krajevne ali vaške skupnosti in o spremembi območja krajevne ali vaške skupnosti,
– o problematiki v svoji skupnosti in
– drugih zadevah, v skladu s tem statutom.”
12. člen
V 69. členu se v drugem odstavku za besedilom “na pobudo sveta krajevne ali vaške skupnosti” doda besedilo “ali enega ali več naselij.”
V četrtem odstavku se za besedilom “v krajevni ali vaški skupnosti” doda besedilo “ali v naselju”.
13. člen
V celotnem statutu se besedilo “tajnik občinske uprave” nadomesti z besedilom “tajnik občine”.
14. člen
V 96. členu se črta tretji odstavek.
15. člen
V 97. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.”
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek postane drugi.
16. člen
Za 98. členom se dodata nova 98.a in 98.b člen, ki glasita:
98.a člen
“Za posamezna področja dela občinske uprave se lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov.
Organ skupne občinske uprave se ustanovi s splošnim aktom o ustanovitvi. Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski sveti.”
99.b člen
“Glede vodenja skupnega organa občinske uprave, načina delovanja in financiranja se uporabljajo določbe zakona.”
17. člen
V 102. členu statuta se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da glasita:
“O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
18. člen
V 107. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja do skupne vrednosti 3,000.000 SIT v proračunskem letu, odloča župan.
O odtujitvi nepremičnega premoženja odloča občinski svet.”
19. člen
129. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko predloži župan, vsak posamezni član občinskega sveta ali 5 % volilcev v občini, razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za katere je z zakonom ali tem statutom določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.”
20. člen
Določba 3. člena in določba prvega odstavka 15. člena tega statuta se pričneta uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti, po rednih lokalnih volitvah in volitvah v svete krajevnih skupnosti v letu 1998.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-6/97
Bohinjska Bistrica, dne 6. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti