Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1759. Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje, stran 2872.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi tarifnega sistema za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje
Objavljam tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 4. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 13. člena odloka o ustanovitvi javnih podjetij v Občini Celje ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 24. 4. 1998 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom se določata tarifni element in tarifna postavka za obračunavanje plina, ki ga dobavitelj: Energetika Celje, j.p. d.o.o., Škapinova 1/a Celje; dobavlja tarifnim odjemalcem plina iz plinovodnega omrežja v skladu s pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje.
2. člen
Tarifni odjemalci so vsi odjemalci, katerih letna poraba ne presega 100.000 m3 zemeljskega plina.
Vsi ostali odjemalci spadajo v skupino pogodbenih odjemalcev, ki niso predmet tega tarifnega sistema in s katerim sklepajo posebne pogodbe o dobavi in odjemu plina.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko med pogodbene odjemalce uvrstijo tudi odjemalci z letno porabo nad 4.500 m3, a z enakomerno dinamiko odjema plina.
3. člen
Pri tarifnih odjemalcih stroški za porabljeni plin pokrivajo:
– nabavno ceno plina,
– stroške amortizacije,
– stroške vzdrževanja,
– stroške dela in
– ostale neodvisne stroške.
4. člen
Tarifni element za katerega se ugotavlja tarifna postavka je:
– prevzeta količina plina.
5. člen
Dobavljena količina plina na odjemnem mestu se ugotavlja s plinskimi števci in izraža v kubičnih metrih (m3).
Dobavljena količina se na dan odčitanja porabe zaokroži na celo število.
6. člen
Tarifna postavka za tarifni element je:
– cena za enoto plina v SIT/m3.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne skupine se, glede na strukturo porabe, določijo z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
– da se cene plina oblikujejo v skladu z dolgoročno politiko oskrbe Mestne občine Celje s plinom,
– da dosežene cene zagotavljajo pokrivanje vseh stroškov poslovanja,
– da je ohranjeno osnovno načelo tarifnega sistema, po katerem potrošniki z večjo letno porabo in boljšo izkoriščenostjo plinskega sistema dosegajo ugodnejšo ceno plina,
– da je doseženo primerno razmerje med cenami posameznih tarifnih skupin.
8. člen
Znesek za dobavljene količine plina se določi tako, da se za dobavljeno količino upoštava veljavna cena plina, kateri se dodajo zakonsko predpisane dajatve (davki, takse...).
9. člen
Dobavitelj skrbi za vzdrževanje, zamenjavo ter periodične preglede plinskih števcev proti plačilu števnine ali z naročilom odjemalca, praviloma le iz 4. tarifne skupine.
Razvrstitev odjemalcev
10. člen
Vsi tarifni odjemalci so, glede na letno porabo plina, razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
1. tarifna skupina: odjem plina do 500 m3 letno,
2. tarifna skupina: odjem plina od 501 do 4.500 m3 letno,
3. tarifna skupina: odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno,
4. tarifna skupina: odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno.
11. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne skupine morajo biti javno objavljene.
Obračun dobave plina
12. člen
Obračun dobave plina se pri posameznem odjemalcu izvrši z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino, glede na letno porabo plina na odjemnem mestu
– obračun dobavljenih količin po veljavnih cenah in
– obračun števnine.
13. člen
Odjemalec je uvrščen v tarifno skupino na podlagi porabe plina v preteklem letu ali na podlagi predvidene porabe v naslednjem letnem obdobju.
Predvideno porabo mora odjemalec pisno javiti dobavitelju najkasneje 30 dni pred iztekom leta. Na svojo odločitev je odjemalec plina vezan za celotno leto.
Novemu odjemalcu se določi letna poraba plina glede na namen porabe ali moč trošila.
14. člen
V primeru prehoda odjemalca v drugo tarifno skupino, zaradi spremembe predvidene letne porabe, se opravi poračun po dejanski porabi konec leta.
15. člen
Porabljen plin se tarifnim odjemalcem obračunava glede na velikost odjema:
– mesečno,
– dvo, tri mesečno ali
– letno.
Odjemalci lahko poravnajo stroške za porabljeni plin tudi mesečno pavšalno glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede na koncu obračunskega obdobja.
16. člen
Odjemalci 2. tarifne skupine lahko sklenejo z dobaviteljem sporazum o samoizračunavanju mesečnih obrokov.
Ti odjemalci so dolžni mesečno poravnati stroške za porabljeni plin, ki jih izračunajo na podlagi odčitane porabe in veljavnih cen.
Dobavitelj kontrolira stanje plinomera in jim občasno izstavlja obračune.
Dobavitelj ali odjemalec lahko zahtevata spremembo višine obrokov, kolikor se med letom bistveno spremeni velikost odjema.
17. člen
Dobavitelj popisuje plinske števce v skladu z obračunskimi obdobji, navedenimi v 15. členu, v primeru spremembe cene plina in v primeru kontrolnih meritev.
18. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeni plin in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s plinom, v skladu z zakonskim ali dogovorjenim rokom.
V primeru dvoma o plačilni sposobnosti odjemalca ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva predujem. Največja količina plina, za katero lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih.
19. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj, od dneva zapadlosti računa do dneva plačila, zaračuna zakonske zamudne obresti.
20. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave plina v skladu z veljavnim cenikom.
21. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeni plin oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi dobavnih pogojev oziroma dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Tarifni sistem je sestavni del pogojev za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje.
23. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
24. člen
Tarifni sistem je sprejel Občinski svet mestne občine Celje.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifni sistem, preneha veljati dosedanji tarifni sistem za prodajo plina na območju Mestne občine Celje.
26. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od uveljavitve novih cen.
Št. 353-0008/98
Celje, dne 24. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti