Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1767. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1998 v Občini Hodoš-Šalovci, stran 2901.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 15. in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na 29. redni seji dne 12. maja 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1998 v Občini Hodoš-Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Hodoš-Šalovci za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Hodoš-Šalovci,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Hodoš-Šalovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo;
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti;
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije;
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti;
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Hodoš-Šalovci.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in dotacije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Nakup plemenskih telic in obnova lastne plemenske črede – regres
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove črede plemenskih krav s kakovostnimi plemenskimi brejimi telicami. Višina regresa: 15.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije ali pa jih rejec vzredi doma.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženimi dokumenti (potrdilo o pripustu in potrdilo ŽVZ).
2. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev:
– nakup plemenskih mladic – breje 7.000 SIT po posamezni plemenski živali,
– nakup plemenskih merjascev 10.000 SIT po posamezni plemenski živali,
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjeni selekcijski razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
3. Analiza krme – regres
Namen: Analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov.
Višina regresa: 4.000 SIT po vzorcu.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba ŽVZ M. Sobota.
4. Analiza zemlje – regres
Namen: analiza zemlje kot pomoč pri izračunu za gnojenje zemlje.
Višina regresa: 2.000 SIT po analizi.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Analizo mora vzeti Kmetijska svetovalna služba ŽVZ M. Sobota.
5. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: Izboljšanje strukture tal.
Višina regresa: 4 SIT/kg.
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Hodoš-Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup apnenca.
Nakup mora biti izvršen do 30. 11. 1998.
Največja dovoljena količina na enega proizvajalca kmetijske proizvodnje je 5.000 kg.
6. Spomladanska setev – nakup semenske koruze (regres)
Namen: Spodbujanje uporabe kakovostnega semena koruze.
Višina regresa: 1.800 SIT/ha.
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Hodoš-Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semenske koruze.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 5. 1998.
7. Jesenska setev – nakup semenske pšenice, rži, ječmena (regres)
Namen: Spodbujanje uporabe kakovostnega semena pšenice, rži, ječmena za doseganje večjih hektarskih pridelkov.
Višina regresa: 20 SIT/kg semena.
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Hodoš-Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semenske pšenice, rži in ječmena.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 11. 1998.
8. Sofinanciranje nakupa kvalitetnih trsnih cepljenk
Namen: Spodbujati večjo pridelavo kakovostnih vin.
Višina regresa: 50 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim orginalnim računom.
Sofinancira se nakup kvalitetnih trsnih cepljenk najmanj 50 kom.
9. Regresiranje nakupa sadnih sadik
Namen: Spodbujati večjo pridelavo kakovostnega sadja.
Višina regresa: 200 SIT/kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
Sofinancira se nakup sadnih sadik najmanj 50 kom.
10. Nakup drobnice – regres
Namen ukrepa: Spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetiji in s tem delno zaustaviti zaraščanje kmetijskih površin.
Višina regresa: 6.000 SIT/kom plemenske ovce ali koze
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
11. Ureditev pašnikov
Namen ukrepa: Omogočiti pomoč živinorejskim proizvajalcem ureditev pašnika za krave molznice.
Višina regresa: 20.000 SIT/ha.
Posameznik lahko pridobi sredstva za ureditev največ 1 ha pašnika.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom za nakup materiala za ureditev pašnika.
12. Raziskovalne naloge
Namen ukrepa: Sofinanciranje raziskovalnih nalog za področje Občine Hodoš-Šalovci.
Višina sofinanciranja: skupna višina sredstev za leto 1998 je 260.000 SIT.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
O vlogah odloča občinska uprava.
13. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom
Namen: Pomoč pri izobraževanju in podpora društvom.
Zahtevki se vlagajo na upravo občine.
Dejavnost mora potekati na območju Občine Hodoš-Šalovci.
O vlogah odloča občinska uprava.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13) morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11. 1998.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupno z Občinsko upravo občine Hodoš-Šalovci.
11. člen
Trgovine, ki imajo sezname koristnikov regresa za nakup koruze, apnenca, pšenice, rži, ječmena morajo koristnika regresa pred izdajo blaga vpisati v seznam njegovo registrsko številko, kar koristnik potrdi z lastnoročnim podpisom na seznam. Kolikor se ugotovi, da trgovina ne izvaja v celoti ta člen pravilnika se mu takoj odvzamejo seznami za regresirani nakup in v letu 1998 ne more več izvajati regresiranja Občine Hodoš-Šalovci.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane za leto 1998 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 062-02-24/98
Šalovci, dne 12. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti