Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1751. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina, stran 2863.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena statu- ta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) in 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 47/96) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 35. redni seji dne 24. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določi predmet, območje izvajanja gospodarske javne službe, javna pooblastila, splošne pogoje za izvajanje, vrsto in obseg monopola, vire financiranja, odškodninska odgovornost koncesionarja, način plačila koncesionarja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, izbor koncesionarja in sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Občina Cankova-Tišina s podelitvijo koncesije po tem odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga, čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka-dimnikarska služba,
– gasilska služba,
– zimska služba,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih cest,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pogrebna dejavnost – storitve,
– oskrba s plinom,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– javna rasvetljava v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– komunalno informacijski sistemi /CATV/,
– urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– plakatiranje in okraševanje.
III. OBSEG IN OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb navedenih v 2. členu tega odloka obsega:
– izvajanje osnovne dejavnosti konkretne javne službe,
– vzdrževanje celotnih infrastrukturnih in drugih sistemov, objektov in naprav, ki so last koncedenta,
– izdajanje soglasij k lokaciji in graditvi za priključitev porabnikov na infrastrukturne objekte in naprave, katerih vzdrževalec je koncesionar,
– opravljanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog v smislu priprave predlogov strokovnih usmeritev za razvoj posamezne gospodarske javne službe na podlagi odločitev koncedenta,
– izvajanje na celotnem območju občine ali samo na posameznem delu občine.
Obseg in območje izvajanja koncesije se ne nanašata na investicijsko vzdrževanje.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
4. člen
Koncesionar je lahko domača fizična ali pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji, prav tako je lahko tuja oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– mora biti ustrezno strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, da s tem uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotavlja dobrine in storitve;
– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj 5% od predvidenega letnega prometa in predložiti garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal eventuelno škodo, nastalo pri izvajanju koncesije, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na področjih, ki so predmet koncesije.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena kakor kriterije in merila za izbiro, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, bodo določena v javnem razpisu.
Besedilo javnega razpisa določi župan.
V. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Koncedent daje koncesionarju naslednja javna pooblastila:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objektov in naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta ter skrbi za strokovno tehnično podlago razvoja le- teh;
– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta zaračunavanje le-teh;
– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije;
– pravico in dolžnost obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke, ki jih predpiše občinski svet oziroma drugi pristojni organi;
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev uporabnikov na infrastrukturne sisteme, objekte in naprave, ki so predmet koncesije;
– pravico prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom v skladu s predpisi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
6. člen
Koncesionar mora:
– voditi kataster objektov, naprav in omrežij javne komunalne infrastrukture,
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki so vezana na predmet koncesije,
– v okviru tehničnih in finančnih možnosti koncedenta izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrežja, ki so last koncedenta,
– opravljati strokovno tehnične podlage za razvojne naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,
– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in normative, povezane z izvajanjem koncesije,
– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani koncedenta.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
7. člen
Koncesionar ima izključno pravico opravljati naloge, ki so kot predmet koncesije, določene v 2. in 3. členu tega odloka.
Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita za prenos dela na podizvajalca, pri čemer vrsto in obseg določita v koncesijski pogodbi.
VIII. VIRI FINANCIRANJA, DELOVANJA IN RAZVOJA
8. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka občine,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
IX. CENE PROIZVODOV IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Koncesionar oblikuje ceno posamezne javne dobrine ali storitve na osnovi:
– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative in standarde dobrine ali storitve, načela dobrega gospodarja,
– delež plač neposredno zaposlenih pri izvajalcu koncesije,
– deleža za vračilo posojil, najetih za financiranje razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– delež obračunane amortizacije po stopnjah, ki jih določi koncedent,
– izjemoma tudi delež kalkulativnega dobička.
Cene na predlog župana potrdi občinski svet občine.
10. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.
Koncesionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo in del kalkulativnega dobička za račun koncedenta.
Koncesionar ima pravico do dodatnega financira- nja, če:
– Občinski svet občine Cankova-Tišina ugotovi, da koncedent ni dal pravočasno soglasja k upravičeni ceni dobrine ali storitve ali če so cene pod nadzorom države,
– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo opredeljene dejavnosti.
V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
11. člen
Koncesionar je dolžan koncedentu za čas trajanja koncesije, za izvajanje dejavnosti pred pričetkom izvajanja dejavnosti položiti (morebitno) varščino.
Višina varščine se opredeli z javnim razpisom za posamezno dejavnost.
XI. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA
12. člen
Koncesionar je skladno z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči koncedentu pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije, uporabnikom ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije zagotovi koncedent.
XIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
14. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
Dobo trajanja kandidati opredelijo v ponudbah. Postopek javnega razpisa se mora pričeti vsaj 6 mesecev pred iztekom koncesijske pogodbe.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
16. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena kolikor jo pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije po lastni krivdi in zato nastanejo motnje pri oskrbi uporabnikov,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
18. člen
V primeru odvzema koncesije iz zgoraj navedenih razlogov pod prvo, drugo in tretjo alineo 17. člena, koncesionar izgubi varščino.
XV. IZBOR KONCESIONARJA IN SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
19. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in javnega razpisa ter pridobljenih ponudb, občinska uprava na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan. Občinska uprava odloči o izbiri z upravno odločbo.
Javni razpis za izbiro koncesionarja objavi župan.
Javni razpis se lahko objavi za eno ali več sorodnih dejavnosti iz 2. člena tega odloka.
V postopku iz prejšnjega odstavka imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
20. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.
XVI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Župan objavi javne razpise za izbiro koncesionarjev v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah.
22. člen
Občina si pridržuje pravico, da ne bo izbrala nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-1/98-1
Tišina, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Franc Horvat st. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti