Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1746. Odlok o neprometnih znakih v Občini Bled, stran 2859.

Na podlagi zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list RS, št. 17/82, 22/84), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 30. seji dne 16. aprila 1998 sprejel
O D L O K
o neprometnih znakih v Občini Bled
1. člen
S tem odlokom se ureja način oblikovanja, postavljanja, vzdrževanja in odstranjevanja neprometnih znakov.
Skupine neprometnih znakov so:
– usmerjevalni znaki k turističnim, kulturnim, gospodarskim, športnim in drugim objektom;
– označevalni znaki za turistične, kulturne, gospodarske, športne in druge objekte;
– označevalni znaki naravne in kulturne dediščine;
– znaki, ki označujejo meje občine;
– usmerjevalni znaki sprehajalnih poti;
– znaki, ki označujejo razpored parkirišč v občini;
– znaki prepovedi;
– plakatna mesta;
– reklamni panoji in transparenti;
– začasni neprometni znaki.
2. člen
Na območju Občine Bled morajo biti neprometni znaki oblikovani in postavljeni v skladu s tem odlokom. Grafični prikaz oblikovanja je sestavni del odloka. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati njihov pomen in značilnosti prostora, kjer bodo postavljeni. Dopusti se razlika pri oblikovanju neprometnih znakov v mestu in na vasi. Za oblikovanje vaških neprometnih znakov se uporabijo izhodišča, podana v strokovnih podlagah ureditvenega načrta Zgornje Gorje.
3. člen
Za postavitev neprometnih znakov izdaja dovoljenje pristojni občinski organ, na podlagi predhodnega urbanističnega mnenja strokovne službe, pristojne za urejanje prostora in varstvo okolja, s soglasjem upravljalca ceste, v primeru, če znak stoji v obcestnem pasu in soglasjem lastnika zemljišča.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenj vodi strokovna služba občinske uprave, pristojna za izdajo dovoljenj.
4. člen
Zavezanec z vlogo zaprosi pristojno strokovno službo občinske uprave za izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka in sklene najemno pogodbo.
Strokovna služba na podlagi želene lokacije določi mesto postavitve neprometnega znaka in izda dovoljenje.
5. člen
Vsebina neprometnega znaka mora biti oblikovana in predstavljena tako, da jo uporabnik, ki mu je namenjena, lahko prepozna v trenutku in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov.
Velikost neprometnega znaka ali skupine teh znakov na eni lokaciji mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču, preglednosti ceste, ter kako drugače vplivati na zmanjševanje varnosti v cestnem prometu. Znaki ne smejo zakrivati značilnih vedutnih pogledov na območju Občine Bled.
6. člen
Usmerjevalni znaki k turističnim, kulturnim, gospodarskim, športnim objektom so lahko nameščeni največ v višini osem sporočilnih mest in najmanj tri. Sporočila so lahko obojestranska.
Usmerjevalni znaki, ki označujejo smer k posameznemu oziroma sklopu treh objektov so posebne oblike in se lahko nameščajo posamično.
7. člen
Označevalni znaki naravne in kulturne dediščine se postavljajo v skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
8. člen
Plakatna mesta so določena v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
V vaških naseljih se plakatna mesta določijo v sodelovanju s KS.
9. člen
Reklamne panoje in transparente je možno postavljati na mestih, ki jih v skladu z določbami tega odloka določi strokovna služba Občine Bled v sodelovanju z odborom za prostor in varstvo okolja.
Postavljanje reklamnih panojev na območju naselja Bleda, morfološka enota U-B1 (PUP Bled, Uradni list RS, št. 23/91) ni dovoljena.
10. člen
Neprometne znake, ki so postavljeni v zvezi z prireditvami in dogodki je dovoljeno postavljati samo za čas prireditev na mestu, ki jih določi občinska služba (3. člen).
Po končani prireditvi ali dogodku je potrebno znak odstraniti v 24 urah.
11. člen
Za postavitev, odstranitev in vzdrževanje skrbi pooblaščeni izvajalec. Za postavitve, vzdrževanja in odstranitve skrbi upravni organ občine na investitorjeve stroške, v skladu z pogodbo, ki jo občina sklene z naročnikom neprometnega znaka (v pogodbi je opredeljena cena in komunalna taksa).
12. člen
Za neprometne znake, ki so ob uveljavitvi tega odloka že postavljeni na območju Občine Bled in ki ustrezajo kriterijem tega odloka, morajo njihovi lastniki v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka pridobiti ustrezno dovoljenje iz 3. člena.
V primeru, da si lastnik že postavljenega znaka dovoljenja iz 3. člena ne bo pridobil v predpisanem roku, bo organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka, odredil odstranitev znaka na stroške lastnika in predlagal uvedbo postopka o prekršku v smislu 15. člena tega odloka.
13. člen
Neprometne znake odstrani zavezanec, če tega ne stori, pa na zahtevo nadzorne službe in na stroške zavezanca pooblaščena oseba oziroma organizacija:
– iz varnostnih razlogov,
– ko preneha razlog, zaradi katerega je bil znak nameščen,
– ko znak ni več primeren, potreben, vzdrževan ali časovno aktualen,
– če je znak nameščen brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– če lastnik znaka ne izpolnjuje v odloku ali dovoljenju predpisanih obveznosti (če ne plačuje takse ipd.)
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni redar v skladu z odlokom o komunalnem nadzoru.
15. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje na kraju samem pravna oseba ter posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če postavi neprometni znak v nasprotju z določbami tega odloka;
– če se ne postavi prometni znak na mestu, ki ga določi občinska uprava oziroma ga ne odstrani v 24 urah (10. člen odloka);
– če ne uskladi že postavljenega neprometnega znaka z 13. členom tega odloka;
– če ne odstrani ali če ovira odstranitev neprometnega znaka (11. člen);
– če poškoduje ali uniči z dovoljenjem postavljeni neprometni znak.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje na kraju samem fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Denarno kazen na kraju samem izterja komunalni redar.
16. člen
Kolikor s tem odlokom karkoli v zvezi z neprometnimi znaki ni urejeno, se smiselno uporabljajo veljavne določbe republiškega predpisa, ki urejajo tovrstno področje.
Določbe tega odloka ne veljajo za neprometne znake, katere pravne ali fizične osebe postavljajo na lastnem zemljišču, na katerem stoji označeni objekt.
Za postavitev neprometnih znakov na in ob državnih cestah se morajo poleg določb tega odloka upoštevati tudi predpisi o javnih cestah.
17. člen
Izjemoma lahko za določen čas ostanejo postavljeni nekateri neprometni znaki, ki so evidentirani v seznamu neprometnih znakov Občine Bled.
Znaki lahko ostanejo do iztrošenosti znaka.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Bled veljati odlok o neprometnih znakih v naseljih Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 39/93, 21/94).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-9/98
Bled, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti