Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1754. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza, stran 2868.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o ureditvenem načrtu za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza
Objavljam odlok o ureditvenem načrtu za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 5. maja 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 5. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza
1. člen
S tem odlokom se v skladu z določili prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) ter srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) sprejme ureditveni načrt za razširitev glinokopa v Šmiklavžu – III. faza, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod št. 052/96.
2. člen
Ureditveni načrt obravnava raziskavo območja, pripravo zemljišča, pridobivanje gline ter sanacijo in rekultivacijo odkopanih delov gozdnih in kmetijskih zemljišč.
3. člen
Velikost zemljišča in opis meje:
– Velikost zemljišča ureditvenega območja je ca. 5 ha, v naravi so ta zemljišča njive, travniki in na severozahodnem delu gozdovi.
– Meja območja se začenja na severu na severnem robu parcele 607/2, poteka dalje po robu krajevne poti 597, nato po parcelah 604/1 in 604/3, zavije proti jugu po robu parcel 604/3, 605/3, 617/1, seka parcelo 615, nato zavije proti zahodu po robu parcele 620/3, seka 620/2, zavije proti severu po zahodnem robu parcel 620/1 in 610, zavije proti zahodu po parcelah 608/1, 608/3, 609/14, 645/8, nato zavije zopet proti severu po parcelah 609/15 in 609/9 ter se spoji s parcelo 607/12 v začetni točki.
4. člen
Funkcija območja:
– raziskava območja, ki pomeni geološke in druge raziskave na podlagi ustreznih rudarskih in drugih projektov,
– priprava zemljišča, ki pomeni odpiranje glinokopa, odstranjevanje in deponiranje humusa in jalovine, pripravo dostopnih in transportnih poti ter ustreznih odvodnikov z usedalnikom,
– pridobivanje gline, ki bo mehanizirana in bo potekala po fazah v skladu z urbanistično krajinsko zasnovo tega projekta preko faz priprave, eksploatacije in sanacije ter ureditve servisnega platoja in postavitve premičnega kontejnerja ali montažnega objekta za potrebe delovnega osebja,
– sanacija in rekultivacija mora zajeti celotno območje glinokopa, katere namen je sanirati poškodovane dele, ureditev odvodnjavanja, ureditev kontaktnega območja in ozelenitev ter sanacijo in pogozditev gozdnih robov ter sanacijo in rekultivacijo kmetijskih površin v skladu z ustreznimi projekti.
5. člen
Arhitektonski urbanistični pogoji:
Eksploatacija gline se bo pričela na zahodnem delu in se bo širila proti vzhodu na posamezna delovna polja v velikosti 1–1,5 ha. Pridobivanje gline bo mehanizirano, v ta namen je potrebno izdelati dovozne poti in urediti odvodne jarke za površinske in talne vode ter v skladu z urbanistično – krajinsko zasnovo zgraditi usedalnik dimenzij 15 m × 8 m × 1,5 m.
Upravni kontejner oziroma montažni objekt bo dimenzij ca. 3 m × 5 m.
Za oskrbo delovnih strojev z gorivom in mazivom bo zgrajena nepropustna pretakalna ploščad v dimenzijah ca. 5 m × 8 m z lovilcem olj.
6. člen
Komunalna ureditev in ukrepi varovanja okolja:
– fekalne vode iz upravnega kontejnerja bodo speljane v vodonepropustno greznico na čiščenje,
– meteorne vode bodo speljane v odprte jarke preko usedalnikov v obstoječi regulirani jašek 1 in nato v Ložnico,
– pretakalna ploščad mora biti zgrajena v skladu z veljavno zakonodajo in opremljena z lovilcem maščob,
– vodovodni priključek do upravnega kontejnerja bo položen od že izvedenega vodovodnega priključka na območju glinokopa Šmiklavž,
– upravni kontejner bo opremljen z nizkonapetostnim električnim priključkom iz območja glinokopa Šmiklavž,
– odpadna olja ter čistilni filtri in krpe se morajo zbirati v posebnih kovinskih posodah na pretakalni ploščadi v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki,
– območje glinokopa Šmiklavž – III. faza je od najbližjega stanovanjskega naselja oddaljeno ca. 200 m, zato emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih ravni, delo mora potekati le v dnevnem delovnem času, med delovnim tednom ter z napravami in stroji, ki ustrezajo predpisanim tehničnim normativom,
– v neposredni bližini prostorov, kjer so shranjene vnetljive snovi morajo biti nameščeni aparati za gašenje in opozorilne table, z aparati za gašenje morajo biti opremljeni tudi delovni stroji in upravni kontejner.
7. člen
Kot tolerance v smislu arhitektonsko urbanistične zasnove je mogoča smiselna in strokovno utemeljena sprememba urejanja funkcije območij in smiselna sprememba dimenzij upravnega kontejnerja, pretakalne ploščadi in usedalnika.
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-232/97
Celje, dne 5. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti