Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1736. Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo, stran 2845.

Na podlagi 39. člena zakona o raziskovalni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 8/91-I), izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– vrste nagrad in priznanj, ki jih za dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju podeljujeta Republika Slovenija in ministrstvo, pristojno za raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– imenovanje, sestavo in način dela komisije Republike Slovenije za nagrade in priznanja,
– kriterije za podelitev nagrad in priznanj in način predlaganja kandidatov,
– podelitev nagrad in priznanj.
2. člen
Republika Slovenija v skladu z 38. členom zakona o raziskovalni dejavnosti podeljuje Zoisove nagrade in priznanja za dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju, ministrstvo pa v skladu z istim členom zakona podeljuje priznanja.
Sredstva za nagrade in priznanja zagotavlja ministrstvo.
3. člen
Zoisove nagrade se podelijo za posebno uspešno znanstveno raziskovalno delo in sicer:
1. za posamezne vrhunske znanstvene dosežke;
2. za življenjsko delo znanstvenika, ki je s svojim delom bistveno prispeval k razvoju znanosti.
Zoisova priznanja se podelijo za posebno uspešno znanstveno raziskovalno delo in sicer:
1. za posamezne vrhunske znanstvene dosežke;
2. za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki so pomemben prispevek pri uvajanju novosti v gospodarske in druge dejavnosti.
Ministrstvo podeljuje:
1. Priznanje Ambasador RS v znanosti za raziskovalne dosežke, s katerimi se povečuje mednarodni ugled Republike Slovenije;
2. Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije.
Zoisove nagrade in priznanja iz prvega in drugega odstavka podeljuje Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
II. ZOISOVE NAGRADE IN PRIZNANJA
Imenovanje, sestava in način dela komisije
4. člen
Komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerz, Gospodarske zbornice Slovenije in raziskovalnih organizacij.
Komisija ima petnajst članov. Sestavljena je tako, da so zastopana vsa raziskovalna področja z najvidnejšimi predstavniki.
Predsednik in člani komisije so imenovani za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za sedem članov komisije določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta.
5. člen
Za pripravo predlogov za podelitev nagrad in priznanj lahko komisija imenuje strokovne komisije za širša področja.
6. člen
Komisija ima poslovnik, ki podrobneje določa pravice in dolžnosti ter način dela komisije, način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela, način predlaganja kandidatov ter način podeljevanja nagrad.
Kriteriji za podelitev nagrad in priznanj in način predlaganja kandidatov
7. člen
Komisija pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije za podelitev nagrad in priznanj:
– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti;
– napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom;
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini;
– odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in v svetu;
b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo odmeven prispevek v svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov so:
– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest in gospodarskih družb.
V okviru splošnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov lahko določi komisija še podrobnejša merila za oceno predlaganih del. Pri tem mora zagotoviti kontinuiteto ravni nagrad in priznanj in si prizadevati za stalno dviganje te ravni.
Člani komisije v času trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in priznanja.
8. člen
Zoisove nagrade iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se podeljujejo za dela, ki pomenijo vrhunske dosežke na področju temeljnih in aplikativnih znanosti.
Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli znanstveniku, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.
Vsako leto se lahko podeli največ ena nagrada za vrhunske znanstvene dosežke in ena nagrada za življenjsko delo znanstvenika.
9. člen
Zoisova priznanja iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih znanosti. Na leto se lahko podeli največ 5 priznanj za dosežke te vrste,
b) izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki so pomemben prispevek pri uvajanju novosti v gospodarske in druge dejavnosti in izstopajo po izvirnosti in domiselnosti. Na leto se podeli največ dve priznanji za dosežke te vrste.
10. člen
Zoisove nagrade in priznanja se podeljujejo posameznikom in skupinam za dela, ki so nastala pretežno v Sloveniji ali so k njim prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke in za Zoisovo priznanje se praviloma upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred podelitvijo.
11. člen
Znanstvenik lahko prejme le eno nagrado za vrhunski dosežek in le eno priznanje za pomemben dosežek.
12. člen
Komisija objavi javni razpis za predlaganje kandidatov za Zoisove nagrade in priznanja v Uradnem listu RS praviloma meseca marca vsako leto.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev, kriterijev in meril, po katerih se izberejo prejemniki nagrade oziroma priznanja,
3. navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje,
4. obvezne sestavine predloga za nagrado oziroma priznanje,
5. rok, do katerega morajo biti predložene vloge s predlogi za podelitev nagrade oziroma priznanja,
6. datum odpiranja vlog s predlogi za dodelitev nagrade oziroma priznanja,
7. naslov, na katerega je potrebno poslati vloge.
Vloge s predlogi za priznanje morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj – predlog« in navedba vrste nagrade oziroma priznanja, na katerega se predlog nanaša.
13. člen
Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo komisiji Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerzi, raziskovalne in visokošolske organizacije, strokovna združenja, gospodarske organizacije in posamezniki.
Predlogi morajo biti strokovno podprti s podpisi dveh strokovnjakov s področja, na katerega sodi predlagano delo.
V predlogu mora biti navedeno:
– za katero vrsto nagrade oziroma priznanja je delo predlagano;
– dela, ki so predlagana za nagrado;
– ime avtorja oziroma avtorjev;
– strokovna utemeljitev predloga;
– bibliografija kandidata;
– biografija in bibliografija kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo.
Vsi predlogi morajo biti predloženi v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
14. člen
Komisija vse prispele predloge pregleda in jih po potrebi pošlje ustreznim strokovnim komisijam. Strokovne komisije poskrbijo, da vsak predlog ocenita dva recenzenta. Vse ocene predložijo komisiji, skupaj s svojim poročilom in predlogom prioritetnega vrstnega reda kandidatov za nagrade in priznanja.
15. člen
Komisija odloča o nagradah in priznanjih na seji z dvetretjinsko večino vseh članov komisije. Sklep komisije za nagrade in priznanja je dokončen.
Podelitev nagrad in priznanj
16. člen
Nagrade iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se podeljujejo meseca novembra ob obletnici rojstva Žige Zoisa.
Nagrajenci prejmejo o nagradi posebno listino, ki jo podpišeta predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik komisije.
V listino se vpiše:
– vrsta nagrade oziroma priznanja;
– naslov nagrajenega dela;
– ime oziroma imena nagrajencev.
Višino nagrade oziroma priznanja določi ministrstvo.
III. PRIZNANJA, KI JIH PODELJUJE MINISTRSTVO
1. Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti za raziskovalne dosežke, s katerimi se povečuje mednarodni ugled Republike Slovenije
Kriteriji za podelitev priznanj in način predlaganja kandidatov
17. člen
Javni razpis za predlaganje kandidatov za podelitev priznanja objavi ministrstvo v Uradnem listu RS vsako leto meseca marca.
Javni razpis mora vsebovati elemente, določene v 12. členu tega pravilnika.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerzi, raziskovalne in visokošolske organizacije in posamezniki.
18. člen
Priznanje se podeljuje posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov.
Vsako leto se lahko podeli največ štiri priznanja.
19. člen
Izbor nagrajencev opravi ministrstvo, ki pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini;
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo;
– podeljena ugledna tuja priznanja;
– izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini;
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah;
– članstvo v najbolj uglednih združenjih;
– udeležba v pomembnih projektih, ipd.
20. člen
Avtorji, ki so za svoje delo že prejeli priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti, ga ponovno ne morejo prejeti.
Podelitev priznanj
21. člen
Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti podeljuje ministrstvo vsako leto meseca junija.
22. člen
Nagrajenci prejmejo o priznanju posebno listino, ki jo podpiše minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) ter ustrezno denarno nagrado.
2. Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije
Kriteriji za podelitev priznanja in način predlaganja kandidatov
23. člen
Javni razpis za predlaganje kandidatov za podelitev priznanja objavi ministrstvo v Uradnem listu RS vsako leto meseca marca.
Javni razpis mora vsebovati elemente, določene v 12. členu tega pravilnika.
24. člen
Priznanje se podeljuje posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom, zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine in preučevanja slovenskega umetnostnega in znanstvenega ustvarjanja in slovenskega prostora pripomogli k utrjevanju identitete Slovenije in pri tem dosegli tudi mednarodni odmev.
Vsako leto se podeli največ eno priznanje.
25. člen
Izbor nagrajenca opravi ministrstvo, ki pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije:
– izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih.
Podelitev priznanja
26. člen
Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in Slovenije podeljuje ministrstvo vsako leto meseca junija.
27. člen
Nagrajenci prejmejo o priznanju posebno listino, ki jo podpiše minister ter ustrezno denarno nagrado.
IV. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za raziskovalno delo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/97 ter mandati članov Komisije za nagrade in priznanja.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/98
Ljubljana, dne 11. maja 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti