Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1771. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško, stran 2906.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98) ter 8., 9., 10. in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 32. seji dne 6. maja 1998 sprejel
O D L O K
o zastavi in grbu Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določita grb in zastava Občine Laško ter njuna raba.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki in vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Odlok ima prilogo – grafično podobo grba in zastave.
3. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
II. ZASTAVA IN GRB
4. člen
Občinska zastava je pravokotnik modre barve, srebrno obrobljen, s tremi burbonskimi lilijami, črno obrobljenimi, dve nad eno na sredini. Od zgornjega roba sta liliji odmaknjeni 54 enot ali v razmerju 1:0,3, od spodnjega roba pa 51 enot ali v razmerju 1:0,28. Razmerje med širino in višino zastave je 74 enot in 180 enot ali v razmerju 1:0,09. Vse tri lilije so v enakem razmerju vsaka sebi, kakor je to opisano v grbu Laškega.
V spodnjem delu zastave je napis ‘Laško’, ki je od spodnjega dela zastave odmaknjen 7,5 enot (1:0,04), od levega in desnega roba pa 13 enot ali v razmerju 1:0,17. Nabor pisave je Times New Roman velikosti 13 enot ali v razmerju 1:0,07.
Barva zastave:
SCC 47 cyan barva          20,1%
SSC 43 osnovna modra         44,6%
BELA C 343 transparentno bela    29,1%
BELA C 345 pokrivna bela       1,6%
SCC 88 črna barva           4,6%
Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje.
5. člen
Grb občine je ščit modre barve, spodaj polkrožno zaključen (radij 50 enot), na katerem so tri bele burbonske lilije črno obrobljene. Lilije so razporejene v obliki enakokrakega trikotnika (dolžina osnovne stranice 49 enot, dolžina krakov 59 enot: velikost lilij 44 enot, višina 58 enot). Celoten grb je črno obrobljen, rob je širine ene enote. Skupna širina grba z okvirjem je 100, višina pa 130 enot. Odmik lilij od gornjega roba je 9 enot, odmik lilije od spodnjega zaokroženega dela grba prav tako 9 enot. Odmik zgornjih dveh lilij od desnega in levega roba je 4,2 enoti.
Barva grba:
SCC 47 cyan barva          20,1%
SCC 43 osnovna modra         44,6%
BELA C 343 transparentno bela    29,1%
BELA C 345 pokrivna bela       1,6%
SCC 88 črna barva           4,6%
Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje.
6. člen
Na podlagi dovoljenja občinskega sveta se lahko izdelata tudi namizna zastava in grb Občine Laško z ustreznimi razmerji in dimenzijami iz 4. in 5. člena tega odloka.
III. UPORABA ZASTAVE IN GRBA
7. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, v katerem je sedež občine, in v sejni dvorani občine.
8. člen
Zastava Občine Laško se lahko izobesi zlasti:
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
– ob prireditvah, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze,
– v drugih primerih, ko župan oceni za primerno.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se zastava izobesi na objektih oziroma mestih, kjer to poteka.
Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije in tujine, če je tam delegacija Občine Laško, ki zastopa interese Občine Laško.
9. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v 24. urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave, mora biti gledano od spredaj na levi strani, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, in v primerih določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
1. če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma gledano od spredaj na levi strani.
11. člen
Grb občine Laško se uporablja zlasti:
– v žigu in pečatu organov občine,
– na poslopju in v uradnih prostorih občine ter krajevnih skupnosti v občini,
– na prireditvah, ki jih organizira občina ali je v njih udeležena,
– v oznakah dokumentov,
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih podeljuje občina,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah, dopisih in drugih uradnih izkazih,
– na registracijah motornih vozil z območja Občine Laško,
– v vseh drugih primerih, ko župan oceni za primerno.
12. člen
Politične stranke, gospodarske družbe, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Laško, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
– v imenu,
– v zaščitnem znaku,
– v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
– v priznanjih, ki jih podeljujejo,
– v obliki značk ali našitkov na društvenih praporih, uniformah.
13. člen
Pravnim in fizičnim osebam se lahko izda dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave. Dovoljenje določa pogoje, omejitve, namen in rok uporabe. Dovoljenje se lahko podeli le nekomu, katerega dejavnost pospešuje tudi javne interese in ki je v tesni povezavi z značilnostjo občine in njenih prebivalcev.
Dovoljenje se lahko prekliče, če se tisti, ki mu je bila pravica podeljena, izkaže za podelitve nevrednega ali če interes občine za podelitev ugasne.
Nepooblaščena uporaba občinskega grba in zastave se sankcionira v skladu z občinskim odlokom.
14. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave izda župan.
15. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen v primeru, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v primerih določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma mora biti grb občine v sredini, razen takrat, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v drugih primerih določenih z zakonom.
16. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom in tako, da se krni ugled Občine Laško.
17. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje blaga in storitev.
IV. NADZORSTVO
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja organ občinskega nadzora.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Kršitev določil tega odloka je prekršek.
Z denarno kaznijo najmanj z 30.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali zasebnik, z najmanj 10.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe in z najmanj 5.000 SIT fizična oseba, če stori prekršek:
– uporablja zastavo ali grb v obliki in vsebini, ki je v nasprotju s tem odlokom,
– uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo,
– če zastavo ali grb uporablja kot blagovno znamko, vzorec in model ter za označevanje blaga in storitev,
– če uporablja grb in zastavo brez dovoljenja,
– uporablja grb in zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled občine,
– ne odstrani izobešene zastave v 24 urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena, nima ustreznega dovoljenja iz 12. in 13. člena tega odloka,
– če jo zlorablja oziroma uporablja na žaljiv način.
VI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Vsi dosedanji uporabniki grba in statuta Občine Laško morajo v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka skladno s 13. členom tega odloka zaprositi za pravico do uporabe občinskega grba in zastave in v roku 6 mesecev uskladiti obliko simbolov z določili sprejetega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00104/01/98 05 03
Laško, dne 6. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti