Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1770. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško, stran 2904.

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US RS, 35/97, 73/97 – odločba US RS in 87/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 34. seji, dne 14. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
1. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Krško plačuje nadomestilo.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) se plačuje v mestih Krško in Kostanjevici na Krki, naseljih mestnega značaja Senovo in Brestanica ter v naseljih: Leskovec pri Krškem, Raka, Podbočje, Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje v Podbočju in Črneča vas.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi na drugih območjih, ki so določena s srednjeročnim družbenim planom občine za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev.
3. člen
Za poslovne površine se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno. Ta zemljišča se štejejo kot nezazidana zemljišča.
4. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US) o plačevanju nadomestila, so plačevanja oproščene tudi osebe, ki prejemajo stalno materialno in družbeno pomoč, upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek, osebe, ki prejemajo polni invalidski dodatek po zakonu o vojaških invalidih ter udeleženci NOV, ki prejemajo stalno občinsko priznavalnino ali varstveni dodatek.
Nadomestila je lahko oproščena tudi oseba, ki živi v slabih premoženjskih razmerah in katere skupni letni dohodek ne presega 60% poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v RS v preteklem letu in občan, ki živi v družinski skupnosti, v kateri letni dohodek vseh članov skupnosti ne presega višine poprečnega čistega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v RS v preteklem letu.
Komisija, ki jo imenuje občinski svet, lahko predlaga oprostitev plačevanje nadomestila tudi druge zavezance, ki po sprejetih kriterijih spadajo v izjemno težko gospodarsko situacijo. Komisija lahko predlaga oprostitev plačila nadomestila tudi tiste zavezance, ki so začeli z novo investicijo oziroma, ki so pričeli z novim programom. Oprostitev naj ne bi bila daljša od 2 let od datuma pridobitve uporabnega dovoljenja. Sklep o oprostitvi plačila sprejme občinski svet.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti pri Davčni upravi RS, Davčni urad Brežice – izpostavi Krško do 31. januarja za tekoče leto. Davčna uprava RS odstopi vlogo v reševanje občini, le-ta izda sklep o ugoditvi oziroma neugoditvi, katerega podpiše župan. Na osnovi sklepa Davčna uprava RS, Davčni urad izda odločbo o oprostitvi plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V odločbi mora biti podana višina oprostitve in rok veljavnosti oprostitve.
5. člen
Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oziroma najemnik poslovno-stanovanjskih prostorov).
6. člen
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razdeli:
– na stavbno zemljišče na stanovanjskem območju,
– na stavbno zemljišče na industrijsko-poslovnem območju.
Razvrstitev v eno od kategorij izključuje istočasno razvrstitev v drugo kategorijo.
7. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih zemljišč na stanovanjskem območju, se to območje glede na lego zemljišča deli na:
– v stanovanjsko območje I. kategorije se uvršča vse stavbno zemljišče na območju, kjer se plačuje nadomestilo, razen območja iz II. kategorije.
– v II. kategorijo se uvrščajo naslednja naselja v celoti: Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje v Podbočju in Črneča vas.
8. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnega zemljišča za pridobitno dejavnost na območjih navedenih v 2. členu tega odloka, se območja delijo v naslednje kategorije:
I. Kategorija
– izjemno pridobitno območje za proizvodnjo električne energije na osnovi nuklearne energije, termoelektrarn in hidroelektrarn ter pridobivanje premoga.
II. Kategorija
– izjemno pridobitno območje središče mesta za proizvodnjo papirne in celulozne industrije.
III. Kategorija
– posebno pridobitno območje za distribucijo električne energije.
IV. Kategorija
– posebno pridobitno območje za pridobivanje in predelavo surovin in rudnin ter opravljanje železniških in transportnih uslug.
V. Kategorija
– industrijsko poslovno območje kamor se uvršča predel ob Cesti krških žrtev od Hočevarjevega trga do konca Ceste krških žrtev ter nadalje ob magistralni cesti Celje-Drnovo do križišča v Žadovinek, vse do reke Save na desnem bregu, vključno tudi Ulico mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem; na levem bregu Save se v to območje vključuje predel od Save do vključno Ceste 4. julija od Savske poti do Ilirske ulice, vključujoč celotno Industrijsko cono Vrbine, razen območij oziroma dejavnosti, ki so določene v I., II. in III. kategoriji.
VI. Kategorija
– območja ob regionalnih cestah skozi Brestanico, Senovo in Kostanjevico na Krki.
VII. Kategorija
– vsa ostala naselja, v katerih se izvaja poslovno proizvodna dejavnost.
9. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi po m2 nezazidanega zemljišča, ki je po zazidalnem načrtu namenjeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Prav tako se določi nadomestilo za tisti del nezazidanega stavbnega zemljišča, ki znatno presega površino, ki je potrebna za normalno rabo stavbe, če gre za zemljišče, katerega obseg je določen z zazidalnim načrtom in ki ga zaradi terenskih ali drugih razmer ni možno uporabiti za gradbene namene.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določi po m2 tlorisne površine stanovanj in poslovnih prostorov.
Površine, ki so potrebne za normalno rabo stavbe (funkcionalno zemljišče), ugotovi za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ.
10. člen
Zavezanec mora prijaviti Davčni upravi RS, Davčnemu uradu Brežice – izpostavi Krško zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi.
Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
11. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja. Za določitev števila točk pri uporabniku zemljišča za stanovanjske namene se uporablja naslednja merila:
a) lega,
b) stopnja komunalne opremljenosti,
c) smotrnost izkoriščanja zemljišča,
d) motnje pri uporabi stanovanjskega prostora zaradi hrupa,
e) starost zgradbe.
Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za uporabnike zemljišča za poslovne namene v družbenih dejavnostih.
12. člen
Za določitev števila točk pri uporabnikih zemljišč za proizvodne in poslovne namene se kot merili uporabljata lega zemljišča, stopnja komunalne opremljenosti.
13. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo takole:
a) lega zemljišča                  število točk
1. za stanovanjske namene:
– stavbno zemljišče na stanovanjskem
območju I. kategorije                     11
– stavbno zemljišče na stanovanjskem
območju II. kategorije                     4
2. za industrijsko poslovne namene:
I. kategorija
– proizvodnja električne energije
z nuklearno tehnologijo                   4700
– proizvodnja električne energije
z termoelektrarno                      1000
– proizvodnja električne energije
s hidroelektrarno                      900
– pridobivanje premoga                    750
II. kategorija                        700
III. kategorija                       400
IV. kategorija                        290
V. kategorija                        190
VI. kategorija                        85
VII. kategorija                        60
b) komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po sodobno urejeni cesti
(asfalt, beton, pločnik)                   10
– pristop po makadamski cesti                2,5
– možen priključek na javno kanalizacijo            4
– možen priključek na električno omrežje            2
– možen priključek na vodovodno omrežje            3
– javna razsvetljava dostopne javne ceste           5
– zelene površine ob stavbi                  2
– možen priključek na industrijsko tirno mrežo        45
– možen priključek na daljinsko toplovodno
omrežje                            15
– možen priključek na plin                  30
c) za smotrnost uporabe zemljišča se število
točk pod a) in b) tega člena zniža za:             %
– pri stavbah z enim stanovanjem                –
– pri stavbah z dvema do štirimi stanovanji          5
– pri stavbah s petimi do desetimi stanovanji         10
– pri stavbah z enajstimi do tridesetimi stanovanji      15
– pri stavbah z enaintridesetimi in več stanovanji      20
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori, je šteti vsakih 70 m2 
koristne poslovne površine za eno stanovanje.
d) za motenje pri uporabi stanovanjskega
prostora se zniža število točk pod a) in b) tega člena:    %
– zaradi hrupa ob magistralnih
in regionalnih cestah ter železnici za            10
– zaradi trajnejše onesnaženosti zraka
v predelu mestnih ulic naselij Krško in Leskovec
na desnem bregu Save od Šoferske ulice
do Žadovinka, vštevši Narpel, Spodnji in
Zgornji Grič ter levi breg mesta v celoti za         20
e) za starost stanovanjske stavbe se število
točk pod a) in b) tega člena zniža za:             %
– stavbe zgrajene po letu 1920                 –
– stavbe zgrajene od leta 1900–1920              5
– stavbe zgrajene od leta 1860–1900              10
– stavbe zgrajene pred letom 1860               20
14. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 13. členu tega odloka in od tega vzame 15%.
15. člen
Za določitev vrednosti točke je potrebno ugotoviti stroške, ki jih srednjeročni plan urejanja stavbnega zemljišča predvideva za graditev omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so namenjene za skupno porabo in skupno število točk na območju, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Vrednost točke se določi 1-krat letno glede na porast gradbenih stroškov ugotovljenih na podlagi indeksov splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije, sprejme pa jo občinski svet z odredbo.
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu Davčna uprava RS, Davčni urad Brežice – izpostava Krško.
Podatke za odmero nadomestila sporočajo Davčni upravi RS, Davčnemu uradu Brežice – izpostavi Krško Občina Krško in podjetja do 31. 12. za naslednje leto.
17. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko prenese ta strošek na najemnika stanovanja.
18. člen
Pri določanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku, bo pristojni upravni organ upošteval površine stavbnega zemljišča, ki so bile podlaga za določitev nadomestila po odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87 in 21/89, Uradni list RS, št. 12/92, 22/92 in 34/92), če zavezanec v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka ne bo sporočil drugačnih podatkov.
19. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali če ne prijavi pravilnih površin (10. člen).
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list SRS, št. 1/87, 17/87, 43/87 in 21/89, Uradni list RS, št. 12/92, 22/92 in 34/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati 1. v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-5/98-1/18
Krško, dne 14. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti