Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1740. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja sklepa o ustanovitvi lovišč v Občini Cerklje, stran 2850.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Podjetja za gojitev divjadi Kozorog Kamnik, p.o., na seji dne 7. maja 1998
s k l e n i l o:
1. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o ustanovitvi lovišča v Občini Cerklje (Uradni list RS, št. 3/98) in 3. točke zadnje alinee 7. člena statuta Občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96 in 1/97) se sprejme.
2. Izvrševanje sklepa o ustanovitvi lovišča v Občini Cerklje se do končne odločitve zadrži.
O b r a z l o ž i t e v:
1. Pobudnik navaja, da je z izpodbijanim sklepom Občina Cerklje ustanovila na območju svoje občine lovišče v približnem obsegu 5000 hektarov. V izpodbijani določbi statuta Občine Cerklje pa naj bi bila občina določila občinsko pristojnost za upravljanje z lovno površino na področju Občine Cerklje. Izpodbijani sklep pobudnika “izloča iz območja“ novoustanovljenega lovišča (2. člen sklepa), s tem pa naj bi bilo poseženo v njegove pridobljene pravice. Gojitveno lovišče Zavod za gojitev divjadi Kozorog Kamnik je namreč leta 1961 ustanovil tedanji Izvršni svet SRS na podlagi tedanjega zakona o lovstvu. Tudi na podlagi sedanjega zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86 – v nadaljevanju: ZVGLD) naj bi bilo s sporazumom z dne 6. 7. 1982 tedanji delovni organizaciji Kozorog – sedaj Podjetju Kozorog – lovišče ponovno izročeno v upravljanje.
2. Pobudnik navaja, da je po ZVGLD za dodeljevanje lovišč pristojen Izvršni svet, torej sedaj vlada. Vlada naj bi bila s sklepom z dne 22. 6. 1990 potrdila meje, obseg in naloge gojitvenih lovišč. Ob tem naj bi bila izpodbijana predpisa tudi v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in 26/97), saj naj bi ta nikjer ne predvideval občinske pristojnosti za dodeljevanje lovišč. Prav tako naj bi bila predpisa v nasprotju z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US in 1/96), ki v 17. členu določa, da so prosto živeče živali lastnina države, in naj bi zato občina ne imela pristojnosti posegati na to področje. Pobudnik predlaga razveljavitev izpodbijanih določb sklepa in statuta Občine Cerklje.
3. Pobudnik predlaga zadržanje izvrševanja izpodbijanega sklepa do končne odločitve ustavnega sodišča, saj naj bi mu z njegovim izvrševanjem nastajala nepopravljiva škoda. Pobudnik naj bi ne mogel izvajati zaključnega računa, saj naj bi bilo sporno, kaj sploh spada v njegovo upravljanje. Ob tem naj bi mu bilo onemogočeno izvajati ukrepe gojitve in lova divjadi, saj bi to lahko privedlo celo do fizičnih obračunov med lovskimi nadzorniki pobudnika in lovci Lovske družine Cerklje. To vodi do opuščanja vzdrževanja lovskih objektov (prež, koč ter lovskih in gozdnih poti) ter s tem tudi do opuščanja skrbi za divjad. Ker območja lovišča, ustanovljenega z izpodbijanim sklepom, sedaj nihče ne nadzira, je omogočeno prosto gibanje potepuškim psom ter dopuščen divji lov (tudi lovci Lovske družine Cerklje naj bi bili po mnenju pobudnika divji lovci, saj njihova lovska družina ni registrirana). Občina Cerklje naj bi prav tako ne reagirala na opozorila Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo o nezakonitosti sklepa. Pobudnik zato predlaga začasno zadržanje izpodbijanega sklepa.
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljnjem postopku bo moralo oceniti, ali je Občina Cerklje pristojna za ustanovitev lovišča in ali lahko od upravljanja tega lovišča izključi podjetje pobudnika. Ustavno sodišče sprejema tudi sklep o začasnem zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Ker pobudnik ne more več upravljati in nadzorovati območja, obseženega z novim loviščem, lahko pride do propadanja lovskih objektov, divjega lova, opustitve skrbi za divjad in drugih v 3. točki opisanih težko popravljivih škodljivih posledic. Zadržanje izvrševanja izpodbijanega sklepa pomeni, da lahko pobudnik do končne odločitve ustavnega sodišča upravlja z navedenim območjem tako kot v času pred uveljavitvijo izpodbijanega sklepa.
5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi tretjega odstavka 26. in 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-100/98-6
Ljubljana, dne 7. maja 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti