Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2837. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob
2838. Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava-Selo

Sklepi

2839. Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2840. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2841. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
2842. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
2843. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače-Fram
2844. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2845. Poročilo o gibanju plač za junij 1996

OBČINE

Bled

2846. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Bled
2847. Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik
2848. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2849. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

2850. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje
2852. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje
2853. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje
2854. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja
2855. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
2856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev-Habjanov hrib in za območje Osenca
2857. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje

Gornji Petrovci

2858. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture

Hodoš-Šalovci

2859. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture

Kamnik

2860. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Sela pri Kamniku
2861. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Sela pri Kamniku o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sela pri Kamniku

Kranjska Gora

2862. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Litija

2863. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1

Mislinja

2864. Razpis volitev v svete vaških skupnosti Občine Mislinja

Ribnica

2865. Sklep o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica

Rogašovci

2866. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996

Šentjur pri Celju

2867. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
2868. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

Vrhnika

2869. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
2870. Sklep o prenehanju javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

43. Akt o nasledstvu Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjene v Haagu 29. julija 1899 (MNKMRS)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov (BFRSKD)
45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja" (BATUSO)

Vlada Republike Slovenije

46. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro
47. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Kambodžo
48. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Sultanatom Oman