Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev-Habjanov hrib in za območje Osenca, stran 4005.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev– Habjanov hrib in za območje Osenca
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev– Habjanov hrib in za območje Osenca, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Osence (Uradni list SRS, št. 36/88) se spremenijo in dopolnijo po projektu št. 501/95, ki ga je v avgustu 1995 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje.
2. člen
V 5. členu se doda za prvim odstavkom nov odstavek, ki se glasi:
– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč. Doda se cona 17 c na zemljišču s parc. št. 810/2, 604 k. o. Zvodno, kjer je mogoča gradnja individualnih stanovanjskih objektov z možnostjo prizidave in adaptacije za stanovanjske namene. Pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter drugi posegi v prostor so podani v projektu iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-311/95
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.