Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje, stran 3998.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 8.,9. in 163. člen zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I), 10. in 12. člen zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 pr.b.), 3. in 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) ter 17. in 1.odstavka 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje seji dne 4. 7. 1996, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje
1. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V mestu Celje je prepovedan promet z vozili v delu Prešernove ulice od križišča s Savinovo ulico do Krekovega trga, delu Stanetove ulice (od križišča z Miklošičevo ulico do Prešernove ulice), delu Lilekove ulice, delu Gubčeve ulice, na Krekovem trgu (od križišča s Razlagovo ulico do Prešernove), Savinovi ulici, Linhartovi ulici in na Glavnem trgu.”
2. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Lastniki stanovanjskih hiš ter lastniki stanovanj in lokalov v objektih so dolžni v dolžini zgradb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih imajo v lasti:
1. čistiti sneg s pločnikov in javnih hodnikov,
2. odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, ki ogrožajo javni promet,
3. posipati pločnike in javne hodnike ob poledici.
Pločnike ob javnih cestah oziroma ulicah, ki mejijo na nezazidana stavbna zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti njihovi lastniki.
Dolžnost izvajanja zimske službe iz prejšnjega odstavka lahko lastniki s pogodbo prenesejo na druge izvajalce.
V letnem planu zimske službe iz 50. člena se določi, v skladu s sprejetim minimalnim obsegom zimske službe, trase in dolžine pločnikov, na katerih bo v tekočem letu izvajal zimsko službo pogodbeni izvajalec iz 51. člena odloka. Izvleček iz plana zimske službe, ki se nanaša na čiščenje pločnikov, mora občinski upravni organ pristojen za promet objaviti v sredstvih javnega obveščanja.”
3. člen
Izvedba prometnega režima v Kocenovi ulici je pogojena z ukrepi pri rušenju objekta na zemljišču v lasti Aera.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-3/92-7
Celje, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.