Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2866. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996, stran 4009.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 22. 6. 1996
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Rogašovi za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 172,200.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 172,200.000 SIT, sredstva razporedijo za:
– tekočo porabo v znesku             78,250.000 SIT
– investicijsko porabo              93,950.000 SIT
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi sprememb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, obseg zagotovljene porabe za proračun občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Rogašovci se 0,5% izloči za rezerve Občine Rogašovci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja občine, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot pristojnemu organu občine predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekočega leta.
Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor Občine Rogašovci.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA VAŠKIH SKUPNOSTI
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov,
– za ravnanje s posebnimi in kosovnimi odpadki,
– za vzdrževanje krajevnih oziroma vaških cest.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vrednosti po kriterijih in sklepa Občinskega sveta občine Rogašovci,
– za investicije v druge komunalne objekte pa po predhodni določitvi kriterijev občinskega sveta.
– obnove in izgradnje lokalnih cest do višine 95% vrednosti sklenjene pogodbe.
14. člen
Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu odboru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca januarja tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.
IV. SREDSTVA REZERV
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,0% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod tč. 2 tega čl., odloča občinski svet, v skladu z določili statuta občine.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za državni proračun (1,000.000 SIT). Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.
V okviru izvrševanja proračuna je župan pooblaščen za sklepanje pogodb v zvezi z občinskim premoženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima taka pogodba zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1996.
24. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vklučijo v bilanco prihodkov proračuna občine za leto 1996 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
25. člen
Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske porabe v okviru proračuna za leto 1996, se z rebalansom k temu proračunu še v letošnjem letu namenijo za financiranje izgradnje ceste od kamnoloma v Sotini do mejnega prehoda v Sotini. V kolikor se investicija finančno ne bo pokrila, se obveznost prenese na proračun za leto 1997.
26. člen
V skladu z 10. členom statuta občine so krejevne skupnosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to, da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po pogodbi uprava Mestne občine M. Sobota, lahko vse krajevne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa dela oddajo po pogodbi.
Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.
27. člen
Vse računovodske listine podpisujeta župan občine in sopodpisnik, ki ga s sklepom imenuje Občinski svet občine Rogašovci.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 71/96
Rogašovci, dne 22. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaševci
Franc Knaus, ek. l. r.
          BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA

         Občine Rogašovci za leto 1996

-----------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                   Znesek v SIT
št.
-----------------------------------------------------------------


1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO    149,000.000

1.1.  Prihodki, ki se razporejajo med
    republiko in občino         30,000.000

1.1.1. Dohodnina              30,000.000

1.1.2. Davek od osebnih prejemkov

1.1.3. Davek od dohodka iz kmetijstva

1.1.4. Davek od dohodka iz dejavnosti

1.1.5. Davek od dobička iz kapitala

1.1.6. Davek od dohodka iz premoženja

1.1.7. Davek od dohodka iz premoženjskih pravic

1.2.  Prihodki, ki pripadajo občini    3,000.000

1.2.1. Davek na promet nepremičnin           1,000.000

1.2.2. Davek na dediščine in darila            500.000

1.2.3. Davek na dobitke od iger na srečo        1,000.000

1.2.4. Upravne takse                   200.000

1.2.5. Takse na igralne avtomate zunaj igralnic      300.000

1.3.  Finančna izravnava        116,000.000

1.3.1. Finančna izravnava za             116,000.000
    tekočo zagotovoljeno porabo

2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE        8,126.700

2.1.  Davki in druge dajatve       8,126.700

2.1.1. Davek od premoženja                100.000

2.1.2. Pristojbine za vzdrževanje melioracij       100.000

2.1.3. Krajevne takse                   100.000

2.1.4. Komunalne takse za uporabo javnih površin     100.000

2.1.5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      100.000

-----------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                   Znesek v SIT
št.
-----------------------------------------------------------------

2.1.6. Odškodnina za spremembo
    namembnosti kmet.zem.               500.000

2.1.7. Odškodnina za degradacijo
    prostora                      500.000

2.1.8. Prihodki uprave občine               200.000

2.1.9. Prihodki določeni z drugimi akti  6,426.700

2.1.9.1. Odškodnina za izkoriščanje
     rudnin              1,300.000

2.1.9.2. Prihodki od obresti              2,000.000

2.1.9.3. Drugi prihodki občine              626.700

2.1.9.4. Komunalni prisp.in prodaja zemljišč

2.1.9.5. Požarna taksa-prihodki od sklada       1,500.000

2.1.9.6. Prihodki od premoženja       500.000

2.1.9.6.1. Najemnine                   200.000

2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja         300.000

2.1.9.7. Taksa za onesnaževanje okolja

2.1.9.8. Vračilo kreditov          500.000

2.2. Ostalo sofinanc.gospodarske infras.

3. DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE       14,200.000

3.1. MEOR - sredstva za DOO              11,000.000

3.2. MOP - sanacija plazov               1,500.000

3.3. MOP - sredstva za vodovod             1,700.000

4.  PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA   873.300

4.1. Prenos presežkov iz leta 1995            873.300

4.2. Prenos presežkov po delitveni
   bilanci 1994

 SKUPAJ PRIHODKI             172,200.000
-----------------------------------------------------------------
          BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA

         Občine Rogašovci za leto 1996

-----------------------------------------------------------------
Zap.Namen                     Znesek v SIT
št.
-----------------------------------------------------------------

A. TEKOČA PORABA              78,250.000


I. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV   36,500.000
  IN ZAVODOV


01. Sredstva za delo občinskih organov         14,500.000

02. Sredstva za delo zavodov              22,000.000


II. SOCIALNI TRANSFERJI,DOTACIJE,
  SUBVENCIJE               30,350.000


03. Socialni transferji                11,750.000

04. Dotacije                      1,300.000

05. Drugi skupni stroški na področju
  družbenih dejavnosti                8,300.000

06. Subvencije in intervencije v
  gospodarstvu                    9,000.000


III. DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE    11,400.000


07. Sredstva za druge javne potrebe           8,700.000

08. Sredstva rezerv                   2,700.000


 SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE       78,250.000


B. INVESTICIJSKA PORABA          93,950.000


IV. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       14,300.000


09. Investicijsko vzdrževanje na
  področju družbenih dejavnosti            1,800.000

10. Investicijsko vzdrževanje na
  področju gospodarske infrastrukture        10,000.000

-----------------------------------------------------------------
Zap.Namen                     Znesek v SIT
št.
-----------------------------------------------------------------

11. Sredstva na področju ekologije           2,500.000


V. INVESTICIJSKI ODHODKI          79,650.000


12. Investicije v gospodarski             70,550.000
  infrastrukturi

13. Investicije v družbene dejavnosti          9,100.000 SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJKE PORABE    93,950.000

 SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA         172,200.000
-----------------------------------------------------------------