Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2863. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1, stran 4008.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 22. seji dne 8. 8. 1996 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1
1. člen
V odloku o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1 (Ur. l. RS, št. 53/92 in 1/94; v nadaljnjem besedilu: odlok) se 3. člen spremeni tako, da se iz območja, ki jo določa točka 8. izvzamejo deli zemljišč par. št. 1345/31, 1345/32, 1345/33, 1345/7, 1345/35, 1345/36 vse k.o. Hotič in se vključijo v novo območje z oznako TP, ki jo določa nova točka 8A.
Meja območja je razvidna iz kartografskega dela tega dokumenta.
2. člen
V 3. členu se črta 8. točka in se namesto nje dodajo dve novi točki in sicer 8A: Območje oskrbovalnih in storitvenih dejavnosti – tehnični pregledi:
– V območju se dovoli ureditev kompleksa za tehnične preglede motornih vozil in spremljajočih dejavnosti, kot so podaljševanje dokumentov za vozila, zavarovalništvo, gostinski del, avtopralnica, servis vozil, prodajni salon novih in rabljenih vozil, prometna ureditev, ureditvijo parkirišč za funkcioniranje območja, ureditev uvozov in izvozov in ureditev prostorov – pisarn za vodenje podjetja.
Doda se še točka 8B, ki glasi: Območje nove soseske s stanovanjsko gradnjo ( Bp) vzhodno od območja TP in območja Sa do parcele št. 1345/40.
3. člen
V 5. členu se za točko C2. doda točka C2-TP, ki glasi objekt za potrebe tehničnih pregledov in spremljajočih dejavnosti:
– tlorisni gabarit po zahtevah tehnologije in prostorskih možnosti, vendar naj ne bo večji od 40 x 25 m,
– višinski gabarit je dovoljen pritličje in mansarda,
– streha dvokapna, naklon večji od 30 stopinj, dovoljena so strešna okna in frčade,
– celoten objekt mora imeti poslovno funkcijo.
4. člen
Komunalno urejanje območja se izvaja, kot sledi v 7. členu osnovnega odloka in ob upoštevanju naslednjih določil:
– Čiste meteorne vode s streh objektov in zelenic je treba voditi s posebno meteorno kanalizacijo vse do izliva v Savo. Ta meteorna kanalizacija mora funkcionirati tudi ob poplavah stoletne vode Save. Če to ni mogoče zagotoviti z gravitacijskim kanalom, je predvideti za kritične situacije možnost prečrpavanja.
– Meteorne vode z utrjenih površin je treba predhodno očistiti v usedalnikih, ki so opremljeni z lovilci olja.
– Vse sanitarne in fekalne vode je treba speljati do izgradnje čistilne naprave v triprekatno, vodotesno greznico, brez iztoka in zagotoviti redno praznjenje.
– Vse tehnološko onesnažene vode (avtopralnica, servis) je treba pred iztokom v greznico očistiti do mere, kot to zahteva sanitarna inšpekcija v zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja.
– Kolikor se bo za ogrevanje uporabljalo kurilno olje, je treba cisterno situirati v objektu, prostor pa urediti, tako da eventualno razlito gorivo ne pride v stik s podtalnico ali površinsko vodo.
– Objekt mora biti opremljen s kontejnerjem za trde odpadke z možnostjo separiranja istih. Za odpadke je treba zagotoviti ustrezen reden odvoz.
5. člen
Dopolnitve in spremembe so prikazane v grafičnih prilogah kartografskega dela načrtov urejanja ureditvenega območja Litija.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/96
Litija, dne 12. avgusta 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Litija
Franci Rokavec l. r.