Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2862. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora, stran 4007.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 23. seji dne 24. 7. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94 in 30/96) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana vsebujejo:
– tekstualni del,
– kartografsko dokumentacijo v merilu 1:5.000.
3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana se nanašajo na:
– območja prostorskih izvedbenih načrtov za Planico in ciljni plato Podkoren,
– pobude posameznikov – lastnikov zemljišč.
4. člen
V drugi alinei drugega odstavka 4. člena se spremeni točka 3.1.4. tako, da se besedilu “Tako bomo zgradili skupno čistilno napravo na Jesenicah in kanalizacijski kolektor od Rateč do Jesenic, na katerega se bodo priključevala vsa poselitvena območja v Dolini” doda podpičje in besedilo “skupni čistilni napravi za Jesenice in Kranjsko Goro sta organizacijska naloga.”
5. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana občine Kranjska Gora so na vpogled na Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica, Kranjska Gora in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012/01-01/96
Kranjska Gora, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost