Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2847. Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik, stran 3993.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 26/92) ter pete alinee D) točke 14. člena in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z namenom, da se ohranijo arhitektonske kvalitete stavbe, se Vila Ciklama razglasi za kulturni spomenik.
II. OBSEG SPOMENIKA
2. člen
Vila Ciklama je bila zgrajena leta 1880 po načrtu Alfonza Zoisa in predstavlja eno najstarejših počitniških vil na Bledu. Vila ima značilno dvojno leseno verando, ki se pojavijo v 70. letih in jih spremljamo vse do prve svetovne vojne v raznih inačičah, med katerimi je najpogostejša oblika dvonadstropna ali celo trinadstropna lesena konstrukcija, ki navadno v osi stavbe členi fasado kot rizalit. Verande z dekorativnimi polnili, v katerih se odražajo stilne značilnosti časa (sprva mrežasta polnila, kasneje secesijske, vegetabilne linije), predstavljajo pravo virtuoznost blejskih tesarjev, ki so bili največkrat obnenem tudi oblikovalci. Obvezen sestavni del počitniške vile so tudi parkovne površine z drevjem, ki predstavljajo kvalitetno dopolnitev ambienta kulturnega spomenika.
3. člen
Objekt Vila Ciklama Bled, Pod Stražo 4, stoji na parc. št. 810/4 s pripadajočim parkom parc. št. 810/8 in 810/13, vse k.o. Želeče in je last Perenič Kristine in Marka, Ljubljana, Velnarjeva 4.
III. VARSTVENI REŽIM
4. člen
Za objekt s parkovnimi površinami velja varstveni režim 2. stopnje, ki določa:
– varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti;
– dejavnost v okviru spomenika mora biti v skladu s spomeniškim značajem le-tega;
– za vsak poseg je potrebno dovoljenje pristojne spomeniške službe.
IV. NADZOR
5. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
V. KAZENSKA DOLOČBA
7. člen
Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu s predpisi s področja kulturne dediščine.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo pri obeh lastnikih iz 3. člena tega odloka.
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, v treh mesecih po sprejetju odloka, izda lastnikom oziroma imetnikom pravice uporabe kulturnega spomenika odločbo ter jih seznani z režimi varstva.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-2/96-17-03
Bled, dne 27. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.