Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2852. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje, stran 3998.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje
Objavljam odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) in 17. in 53. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Mestne občine Celje določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna javna služba.
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93;
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva,naprave za odvod ostankov zgorevanja);
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav iz 2. odstavka tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v drugem odstavku tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav.
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne Mestne občine Celje.
Za območje Mestne občine Celje se podeli le ena koncesija.
IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi Mestni občini Celje. Soglasje k predloženi ceni da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba,vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
Na območju Mestne občine Celje je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za storitve dimnikarske službe.
VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje pristojni občinski upravni organ;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncendenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
– da redno predloži mestni občini letna poročila o reviziji poslovanja;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije.
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča občinski upravni organ pristojen za okolje in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. RAZPIS IN IZBOR
8. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi Služba za komunalno gospodarstvo Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.
9. člen
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka.
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.
10. člen
Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
11. člen
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ Mestne občine Celje z upravno odločbo.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Mestne občine Celje.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
13. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja pet let.
Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
X. PLAČILO ZA KONCESIJO
14. člen
Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
Prihodki iz prejšnega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ Mestne občine Celje, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe. Podatke o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor obravnavati kot poslovno tajnost.
XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
16. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo
XIII. PRAVICE KONCEDENTA
20. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in tega odloka tudi naslednje pravice:
– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav;
XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
21. člen
Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih služb)
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico spremembo emisij v zrak.
XV. VELJAVNOST KONCESIJSKEGA AKTA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o opravljanju dimnikarskih storitev (Uradni list SRS, št. 43/89).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35400/1/96
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.