Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2793. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2794. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga...
2795. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib

Odloki

2796. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod

Sklepi

2797. Sklep o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda

MINISTRSTVA

2798. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. februarja 1996 do 31. julija 1996 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
2799. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Ajda fundacije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2800. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
2801. Tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije

OBČINE

Celje

2803. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
2804. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
2805. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zgornja Hudinja-Lahovna
2806. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Šmarjeta
2807. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o ZN Staro mestno jedro Celja

Cerknica

2808. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole "Jožeta Krajca" Rakek
2809. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole "Notranjski odred" Cerknica

Cerkno

2810. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2811. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
2812. Statutarni sklep mandata dosedanjih svetov v krajevnih skupnosti v Občini Cerkno
2813. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane
2814. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Podlanišče
2815. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Podlanišče dne 30. 6. 1996

Grosuplje

2816. Sklep o realizaciji odločbe Ustavnega sodišča RS
2817. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2818. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2819. Ugotovitev, da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Janezu Janši, prenehal mandat zaradi odstopa
2820. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava-Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju

Kamnik

2821. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja B-17 Duplica

Krško

2822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas

Kuzma

2823. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Lendava

2824. Sklep o določitvi javnih lastnin
2825. Sklep o določitvi javnih lastnin

Ljubljana

2802. Sklep o izločitvi podružničnih šol

Ljutomer

2826. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer
2827. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1995
2828. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2829. Sklep Občinskega sveta občine Ljutomer k soglasju spremembam in dopolnitvam statutov

Radenci

2830. Odlok o dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci
2831. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Radenci
2832. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti

Ravne-Prevalje

2833. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Slovenske Konjice

2834. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Zbelovo

Turnišče

2835. Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče

Žalec

2836. Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
2. Popravek odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
3. Popravek sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
4. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5. Popravek sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. julija 1996
6. Popravek kolektivne pogodbe elektrogospodarstva
7. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka...(Brežice)
8. Popravek poročila Občinske volilne komisije občine Dornava o izidu volitev v Občini Dornava
9. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mekinje (Kamnik)
10. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Pšajnovica (Kamnik)
11. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
12. Popravek pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje realne obrestne mere iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Semič
13. Popravek odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
14. Popravek odloka o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Polži (Vojnik)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti