Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2820. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava-Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju, stran 3915.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 8. člena statuta Krajevne skupnosti Šmarje Sap je zbor krajanov vasi Sela pri Šmarju dne 9. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega prispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava–Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo prispevka v delu Krajevne skupnosti Šmarje Sap za naselje Sela pri Šmarju in del naselja Cikava.
2. člen
Sredstva krajevnega prispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Cikava–Sela pri Šmarju in gradnjo kanalizacijskega sistema za vas Sela pri Šmarju.
3. člen
Referendum bo dne 15. 9. 1996 na Selih pri Šmarju 16, pri Stanislavu Kaduncu.
4. člen
Prispevek se uvede za leto 1996 in se lahko vplača v enkratnem znesku ali v mesečnih obrokih.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 5,400.000 tolarjev za obnovo krajevne ceste in 4,834.500 tolarjev za izgradnjo kanalizacijskega sistema.
6. člen
Prispevek bodo plačevali člani gospodinjstev oziroma lastniki stanovanjskih objektov v naselju Sela pri Šmarju in delno Cikava v naslednjih zneskih:
– prispevek za gradnjo kanalizacijskega omrežja v skupnem znesku 146.500 tolarjev za vsak objekt, ki se priključi na kanalizacijski sistem v naselju Sela pri Šmarju,
– prispevek za obnovo in rekonstrukcijo krajevne ceste Cikava–Sela pri Šmarju pa plačajo zavezanci v naslednjih zneskih najkasneje do 31. 12. 1996:
----------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek     Bivališče      Obveznost v
št.                         DEM po sred.
                            tečaju BS
----------------------------------------------------------------
1.  Stanislav Kadunc    Sela 16          1.000
2.  Janez Černič      Sela 15          1.500
3.  Ludvik Struna      Sela 14A          1.000
4.  Bojan Rome       Sela 20          1.000
5.  Jože Mehlin       Sela 19          2.000
6.  Ivan Kadunc       Sela 18          1.000
7.  Alojz Rebolj      Sela 17A          1.000
8.  Bogdan Jež       Sela 22          1.500
9.  Jože Novak       Sela 23          1.500
10.  Anica Baratač      Sela 11          1.000
11.  Janez Tome       Sela 9           1.000
12.  Franc Rakovec      Sela 7           1.000
13.  Jure Ferbežar      Sela 6           1.000
14.  Franc Kastelic     Sela 5           1.000
15.  Marjan Kastelic     Sela 5A          1.000
16.  Alojz Repše       Sela 12C          1.500
17.  Rado David       Sela 12B          1.500
18.  Rajko Petrica      Sela 12A          1.500
19.  Jože Kozlevčar     Sela 8A          1.000
20.  Janez Petrič      Sela 8           1.000
21.  Radoslav Wechtersbach  Sela 4C          1.000
22.  Marjeta Virant     Sela 4           1.000
23.  Janez Skubic      Sela 3           1.500
24.  Janez Šparovec     Sela 1B          1.500
25.  Andrej Struna      Sela 1           1.500
26.  Andrej Struna      Sela 1A          1.500
27.  Jožefa Bučar      Sela 12          1.500
28.  Marija Kralj      Sela 14          1.000
29.  Lojze Kovačič      Sela 24          1.500
30.  Jernej Križman     Sela 2           1.500
31.  Alojzij Rogelj     Sela 4A          1.000
32.  Bojan Jerlah      Sela 13          1.500
33.  Janez Jagodic      Cikava 36         1.000
34.  Franc Gliha       Cikava 50          500
35.  Albin Fortuna      Cikava 52          500
36.  Anton Miklič      Cikava 58          500
37.  Matjaž Jerovšek     Cikava 48          500
38.  Anton Jagodic      Cikava 46          500
39.  Silvo Janežič      Cikava 40          500
40.  Viljem Kranjc      Grosuplje,
   Jakhlova c. 10                    500
41.  Stanimir Tomović    Cikava 44          500
42.  Milan Bastašić     Cikava 42          500
Vsa druga gospodinjstva ob cesti Cikava–Sela pri Šmarju prispevajo po 100 DEM.
7. člen
Sredstva prispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri Krajevni skupnosti Šmarje Sap.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadle obveznosti v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih.
9. člen
Prispevka za obnovo cest ne plačujejo tisti, ki so svojo obveznost že poravnali v letu 1995 ali pred objavo tega sklepa.
Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko uprave za družbene prihodke.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet Krajevne skupnosti Šmarje Sap in gradbeni odbor za ureditev cest. Gradbeni odbor je odgovoren za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega prispevka in je po končanem zbiranju dolžan dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi sredstev.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v 6. členu tega sklepa.
Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Volilna komisija, ki jo imenuje svet Krajevne skupnosti Šmarje Sap bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in podala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE SAP
GLASOVNICA
Za referendum dne 8. 9. 1996 o uvedbi prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Cikava–Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju
glasujem
ZA                             PROTI
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo prispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo prispevka ne strinjate.
13. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
sveta KS Šmarje Sap
Peter Šlajpah, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost